Sindre Bangstad med i redaksjonsrådet for Taylor & Francis-tidsskriftet Identities

KIFO-forsker Sindre Bangstad er blitt med i redaksjonsrådet for Taylor & Francis-tidsskriftet Identities: Global Studies in Culture and Power, som redigeres av Prof Nasar Meer (University of Edinburgh, UK).

Les om tidsskriftet her.

Nytt forskningsprosjekt: «Etter konfirmasjonen – exit eller transit?»

KIFO skal undersøke hva som skjer med ungdoms tilknytning til Den norske kirke og deres religiøse identitet etter konfirmasjonstiden og ut i deres unge voksne liv. Trosopplæringsreformen skal dekke aldersgruppen 0–18 år og arbeidet er rettet inn mot ulike faser med ulike tilbud for ulike aldersgrupper. Konfirmasjonen er det siste «rituelle» møtepunktet, og etter konfirmasjonen synes det vanskelig å nå bredt ut. Prosjektet stiller derfor spørsmålet om etter-konfirmasjonstiden blir en exitfase der en velger bort kontakt med kirken eller en transitfase som fører over i en ny form for tilknytning til kirken og til en ny «voksen» religiøs identitet?

Ann Kristin Gresaker er prosjektleder. Prosjektet er støttet med trosopplæringsmidler fra Kirkerådet.

Sindre Bangstad er blitt medlem av International Advisory Board for tidsskriftet Public Anthropology

Sindre Bangstad er blitt medlem av International Advisory Board for det nye tidsskriftet Public Anthropology, som nylig er blitt lansert av Brill.

http://publicanthropologist.cmi.no/about/#editorial-team

 

 

 

Religion og humor

Med støtte fra Fritt Ord og Medietilsynet skal KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker undersøke ulike sider ved relasjonen mellom religion og humor i norske medier.
Les mer om prosjektet her.

Politisk håndtering av religiøst mangfold

KIFO skal i samarbeid med Universitetet i Stavanger/VID Misjonshøgskolen gjøre en studie av hvordan tros- og livssynsmangfoldet møtes politisk i Oslo.
Les mer om prosjektet her.

Barnenattverd

En studie av den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke hvor også barn inkluderes i nattverden.

Praktisering av barnenattverd er en av de største endringene i gudstjenestene i Den Norske Kirke.
I et nytt  forskningsprosjekt vil vi undersøke hvordan barnenattverd introduseres og praktiseres innenfor rammen av Trosopplæringsreformen og hvilke utfordringer dette reiser for trosopplæringsarbeidet.

Barnenattverd vil også settes inn i en videre kulturell og historisk sammenheng ved å se på hvordan denne praksisen bidrar til å endre opplevelsen av nattverden og gudstjenesten. Kan barnenattverd forståes som en del av en dyptgripende endring av den norske nattverdstradisjonen? trosopp_farge_under

Prosjektet starter høsten 2016 og avsluttes i 2018.
Prosjektleder: Olaf Aagedal.
Prosjektet finansieres med utviklingsmidler fra Trosopplæringsreformen.

 

 

Verdier, religion og menneskerettigheter

Prosjekt om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter.trosopp_farge_under

Det er samlet inn spørreskjemasvar fra ca 1000 ungdommer fra 20 videregående skoler i Oslo og Akershus.Materialet er representativt for ungdomsbefolkningen på viktige bakgrunnsvariabler.

Prosjektet er et samarbeid mellom ca 20 europeiske land, og koordineres fra universitetet i Wurzburg, Tyskland.

I prosjektet sammenliknes ulike religiøse gruppers syn på menneskerettigheter i ulike storbyer.

Forsker: Pål Ketil Botvar
Finansiering: Kirkerådets trosopplæringsmidler, KIFO
Ferdigstilling: 2016

Tros- og livssynsdialoger

Evaluering av dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet

Prosjektet skal evaluere dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet i Norge med særlig vekt på rollen til tre råd: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Vi vil kartlegge hvilke former for dialog som eksisterer lokalt og nasjonalt, og undersøke hvorvidt de fremmer gjensidig forståelse og respekt. Vi vurderer om dialogarbeid skaper inkluderende arenaer og praksiser i forhold til bredden i et mangfoldssamfunn og om det også fungerer på medlemsnivå. Datagrunnlaget er intervjuer med involverte deltakere og nøkkelpersoner, samt observasjonsdata og skriftlig dokumentasjon. KIFO har lagt spesiell vekt på erfaringene med lokale dialoggrupper tilknyttet Samarbeidsrådet.

Rapporten kan lastes ned her:

 

Dåp i Østre Romerike prosti

er-religiost-landskap-i-endringUndersøkelsen tar sikte på å utforske hvorfor noen foreldre døper barna sine, mens andre foreldre lar være å døpe barna sine. Resultatene skal brukes til å få kunnskap om medlemmenes tilknytning til og bruk av kirken. De som er medlem av Den norske kirke og som bor i kommunene Nes, Sørum, Fet og Aurskog-Høland og fikk barn i 2012 og 2013 er med i undersøkelsen.

Datagrunnlaget er en surveyundersøkelse til samtlige foreldre i populasjonen i de fire kommunene, sendt ut medio november.

Forskere: Ida Marie Høeg, Tore Wisø Rafoss og Ånund Brottveit

Finansiering: Sørum kirkelige fellesråd med delfinansiering fra Fet og Dalen kirkelige fellesråd, KIFO

Publikasjon:

Tore Witsø Rafoss
«Et religiøst landskap i endring» Oppslutning om dåp på Østre Romerike KIFO Rapport 2016: 2 70 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-43-4
ISSN 0807-7517