Stilling og kompetanseområder

Forsker II
Direkte telefon: +47 23 33 47 28
E-post: gresaker@kifo.no

Kompetanseområder
Religion, populærkultur og kjønn, medieanalyse, religionssosiologi, religiøs endring

(FOTO: Marianne Torp, MF)

CV

Utdanning

 • Doktorgrad i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2018
 • Humanistisk prosjektsemester, Universitetet i Oslo, 2007
 • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2007
 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2004
 • Mellomfag i medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2002

Arbeid

 • Forsker II ved KIFO fra 1. januar 2018
 • Forsker III ved KIFO fra 1. januar 2015
 •  Medieanalytiker i Retriever, mai 2014 – desember 2014
 •  Stipendiat ved KIFO fra 1.april 2010. Opptatt på doktorgradsprogrammet i sosiologi ved Universitet i Oslo
 •  Forskningsassistent ved Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO), august 2008 – mars 2010
 • Seminarleder på Introduksjon til sosiologi (SOS 1001) og Sentrale temaer i sosiologien (SOS 1002) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, august 2008 – november 2008
 • Vitenskapelig assistent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2006 / 2008
 • Vitenskapelig assistent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, august 2007 – februar 2008
Aktuelle forskningsprosjekter
 • Religion og humor i norske medier
  Forholdet mellom religion og humor har lenge vært konfliktfylt. Samtidig er religion og humor i stadig dialog og forhandler for å finne måter å forholde seg til hverandre på. Forskningsprosjektet Humor og religion i norske medier – konflikt, dialog, endring undersøker ulike sider ved relasjonen mellom religion og humor i norske medier. Dette inkluderer produksjon av religionshumor, humoristiske fremstillinger av religion i ulike medier og ulike religiøse og ikke-religiøse gruppers respons og holdninger til religionshumor. Samarbeider med KIFO-forsker Pål Ketil Botvar. Planlegger å gi ut bok.

 • Urban Management of Religious Diversity
  I samarbeid med Universitetet i Stavanger/VID Stavanger, er KIFO ansvarlig for en lokal studie i Oslo. Casestudien er del av det komparative prosjektet Religious Dialogue in Modern Societies/ReDi ledet av Geir Skeie (UiS), med lignende studier i London og Hamburg. Følgende forskningsspørsmål stilles: 1) hvordan «byen» forstått som visse nøkkelaktører i politikk og forvaltning og sivilsamfunnsorganisasjoner håndterer religiøst mangfold, 2) hvilke ideer og mål disse aktørene har, og 3) hvilken rolle tros- og livssynsaktiviteter har i denne konteksten. Deltakere fra KIFO: Ann Kristin Gresaker og Ånund Brottveit.
 • Religion og media i de nordiske land (delprosjekt under NOREL).
  Gresaker er medforfatter av kapittel i en internasjonal bok med Inger Furseth som redaktør. Kapittelet skrives sammen med Knut Lundby, Henrik Reintoft Christensen, Mia Lövheim, Kati Niemelä, Sofia Sjö, Marcus Moberg og Árni Svanur Daníelsson og tar for seg nordiske mediers omtale av religion i 1988, 1998 og 2008. Sammen med Sjö skriver hun om religion i populærkulturen i lys av begrepet «banal religion», med film og magasiner som caser. Boka kommer ut på Palgrave Macmillan i løpet av 2017.’
 • Kjendiser, religion og kjønn i norske kvinne- og manneblader for unge. 
  Basert på kjendisstoff i kvinnebladet Det Nye og mannebladet Mann over en 30- årsperiode (1998–2015/2016), undersøker artikkelen hvordan kjendiser snakker om religion og livssyn, hvilke former for religion som synliggjøres og hvordan bladet fremstiller kjendisers forhold til religion. Studien er også opptatt av hvordan kjønn spiller inn i de måter kjendisenes forhold til religion og livssyn fremstilles. Artikkelen inngår i bok om ungdom og religion med professor Ida Marie Høeg som redaktør og utgis på Universitetsforlaget i 2017.
 •  Representations of religion in women’s and men’s popular magazines. (NOREL).
  Doktorgradsprosjekt: Artikkelbasert avhandling som undersøker hvordan skandinaviske kvinne-, manne- og familieblader omtaler religion i årene 1988, 1998 og 2008, via en kvantitativ innholdsanalyse og kvalitative tekstanalyser. Følgende overordnede spørsmål stilles: Hvordan omtaler og former skandinaviske/nordiske livsstilblader religion som tema i årene 1988, 1998 og 2008? Hvilken betydning har kjønn for de måter religion omtales og formes? Hva kan dette si om religionens rolle i den skandinaviske, kjønnede livsstilbladkonteksten?
Publikasjoner

Artikler og kap. i bøker:

Gresaker, Ann Kristin 2017. Religion, kjønn og kjendiser. Religion i norske kvinne- og manneblader for unge. I Religion og ungdom, Ida Marie Høeg (red.), 100-118. Oslo: Universitetsforlaget.

Gresaker, Ann Kristin 2016. «If your life feels empty, perhaps it’s time to find a partner?» Constructions of heterosexual coupledom and femininity through astrological advice in a Norwegian women’s magazine. Journal of Gender Studies. DOI:10.1080/09589236.2016.1150159http://www.tandfonline.com/eprint/h9KADSKeJHKShGGrjSmR/full

Gresaker, Ann Kristin 2016. Sex, Violence, and the Religious «Other». The Gendering of Religion in Scandinavian Men’s Magazines. Men and Masculinities. DOI: 10.1177/1097184X15625311. 

Lundby, Knut og Ann Kristin Gresaker 2015. Religion i mediene – omstridt eller oversett? IReligionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, Inger Furseth (red.), 69-104. Oslo: Universitetsforlaget.

Gresaker, Ann Kristin 2013. Making religion relevant? Representations of religion in Nordic popular magazines 1988-2008. Nordic Journal of Religion and Society 26(1): 63-84.

Gresaker, Ann Kristin 2013. Klarsynte damer og morderiske sekter. I Sanselig religion, Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), 34-35. Oslo: Verbum forlag.


Rapporter:

Botvar, Pål Ketil og Ann Kristin Gresaker 2015. «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg». Kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet. KIFO Rapport 2015: 4.

Brottveit, Ånund, Nina Hoel og Ann Kristin Gresaker 2015. «Det handler om verdensfreden!» En evaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet. KIFO Rapport 2015: 3.

Høeg, Ida Marie og Ann Kristin Gresaker 2015. Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet. Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme. KIFO Rapport 2015: 2.

Botvar, Pål Ketil og Ann Kristin Gresaker 2013. Når troen tar nye veier. En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer. KIFO Rapport 2013:1.

Gresaker, Ann Kristin 2011. Tidsbruk, motivasjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke. KIFO Notat nr. 2/2011.

Gresaker, Ann Kristin 2010. Delrapport 2. planlegging og gjennomføring av kirkevalget på sentralt, regionalt og lokalt nivå: regionalt nivå. I Når alle stemmer teller… Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009, Schmidt, Ulla og Sverre Mogstad (red.), 75-89.

Schmidt, Ulla, Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker 2010. Delrapport 3. Valgoppslutning og valgresultater. I Når alle stemmer teller… Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009, Schmidt, Ulla og Sverre Mogstad (red.), 147-222.

Gresaker, Ann Kristin 2009. I gode og onde dager. Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke. KIFO Notat 6/2009.

Høeg, Ida Marie og Ann Kristin Gresaker 2009. Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold. KIFO Notat nr. 5/2009.

Gresaker, Ann Kristin 2009. Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke. KIFO Notat nr. 4/2009

Bjerke, Aksel, Ragnhild Enstad, Ann Kristin Gresaker, Inger Myhren og Ida Rønning 2007. Vi må ha armer ut til samfunnet. Om Oslomoskeers informasjonsvirksomhet overfor ikke-muslimer.Rapport skrevet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med Humanistisk prosjektsemester, UiO.

Gresaker, Ann Kristin 2007. Det finnes ingen gangstere i Norge. Masteroppgave i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Utvalgte medieoppslag

Forskning.no 19.01.2017.
Oppslag om forskningsprosjektet Religion og humor som KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker skal gjennomføre, med støtte fra Fritt ord.
Les artikkelen på forskning.no her.

Forskning.no 19.5.2016
Lite snakk om synd i kristen sexundervisning
Artikkel om KIFO rapporten om sekaualitets- og rusformidling av Ann Kristin Gresaker og Pål Ketil Botvar

Kristeligt Dagblad 3.5.2016
Religion i mandeblade er for kvinder og fanatikere
Omtale av Ann Kristin Gresaker sin vitenskapelige artikkel i «Men and Masculinities»

Vårt Land 21.10.2015
Snakker om rus og sex på en ny måte
Kronikk av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Vårt Land 21.10.2015
Dropper syndesnakk
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

Vårt Land 09.10.2015
Avgjørende dialog
Kronikk av Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker og Nina Hoel

Avsluttede prosjekter
 • Rekruttering til menighetspreststillinger
 • Religion 2008 (ISSP)
 • Presters arbeidsforhold