Stilling og kompetanseområder

Forskningssjef
Direkte telefon: 23 33 47 25
E-Post: anund.brottveit@kifo.no

Kompetanseområder/arbeidsfelt
Sosialantropologi, ritual- og kulturanalyse, etniske minoriteter, medisinsk antropologi, psykisk helseforskning, sosialt nettverk/sosial kapital.

CV

Utdanning

 • PhD: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2013
 • Cand.Polit.: Universitet i Oslo, 1991

Arbeid

 • Forskningssjef, Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 2013-
 • Gjesteforsker, University of California, Berkeley 2009 (6 mndr)
 • Forskningsleder (konst.), Diakonhjemmet Høgskole, konstituert avdelingsleder ved Forskningsavdelingen og senere konstituert seksjons-/forskningsleder ved Avdeling for forskning og utvikling (Diaforsk) 2002-2004
 • Forsker/høgskolelektor, Diakonhjemmet Høgskole 1991-2013

Pedagogisk virksomhet:

 • Underviser, veileder og sensor innenfor etterutdanning, grunnfag/bachelor og hovedfag/master ved Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø 1991-2014

Faglige verv

 • Medlem av utvalg for utarbeidelse av en Pårørendeveileder i psykisk helsevern Helsedirektoratet 2007 – 2008
  FOU­utvalgsleder  Diakonhjemmet Høgskole 2003 – 2004
Aktuelle forskningsprosjekter
 • Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper
  Administrert av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektleder Nora Gotaas, NIBR (http://www.nibr.no/prosjekt/556 )
Publikasjoner

Bøker/avhandling:

Brottveit, Ånund. 2013. Åpne samtaler – mer enn ord? Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering. Ph.D. avh. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo. Oslo.

Brottveit, Ånund, Brit Marie Hovland og Olaf Aagedal 2004. Slik blir nordmenn norske. Bruk av nasjonale symbol i eit fleirkulturelt samfunn. Pax forlag a/s. Oslo.

Brottveit, Ånund og Olaf Aagedal (red.) 1999. Jakta på elgjaktkulturen. Abstrakt forlag. Oslo.

Nielsen, Finn Sivert (m.fl.) 1996: Nærmere kommer du ikke … Håndbok i antropologisk feltarbeid. Medforfatter. Fagbokforlaget.

Artikler:

Brottveit, Ånund 2014. Nettverksmøter som integrert behandling. I: Almvik, Arve og Borge, Lisbet (red): Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget. Bergen.

Aagedal, Olaf, Andreas Hompland og Ånund Brottveit 2012. Folkefestens arkitektur. I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Akilles forlag. Oslo.

Brottveit, Ånund, Andreas Hompland og Olaf Aagedal 2012. Skisport, nasjonal idrett og etnisk mangfold. Om flerkulturell deltagelse i Ski-VM 2011 I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Akilles forlag. Oslo.

Aagedal, Olaf og Ånund Brottveit 2006. Kunsten å jubilere. Nytt Norsk Tidsskrift 2/2006.

Brottveit, Ånund og Olaf Aagedal 2005. Kampen om fortida. Unionsjubileet som nasjonal identitetspolitikk. Sosiologi i dag 3/2005

Brottveit, Ånund 2003. Helt naturlig? Sorg og dødsritualer i et krysskulturelt perspektiv. Bokkapittel. I: Bugge, K.E., Eriksen, H. og Sandvik, O. (red.): Sorg. Fagbokforlaget. Bergen.

Brottveit, Ånund 2002. Skolens ritualer i et flerkulturelt samfunn. I: Norges forskningsråd: Internasjonale migrasjon og etniske relasjoner 1997-2001. Norges forskningsråd.

Brottveit, Ånund 2000. ’Innvandreres forhold til majoritetens nasjonale ritualer og symboler’  I: Ståhlberg, K. (red.):Folkeligt samarbete i och mångkulturalitet i Norden. Nord-serien 2000:29. Nordisk Ministerråd. København.

Brottveit, Ånund 1996. Rasismen og de utenlandsadopterte. Norsk nyrasisme og kulturforståelse, belyst ved erfaringer fra utenlandsadopsjon.  Norsk Antropologisk Tidskrift, nr. 2/96.

Rapporter:

Holberg, Sunniva E. og Ånund Brottveit 2014. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2014. KIFO Notat nr. 2/2014. Oslo: KIFO.

Brottveit, Ånund 2014. Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango. NIBR-notat 2014:104.

Brottveit, Ånund 2013. Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring. I: Brottveit, Ånund og Marte Feiring. Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. – Perspektiver på deltagelse og samarbeid. NIBR-NOTAT 2013:107.

Brottveit, Ånund og Sunniva E. Holberg 2013. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013. KIFO Notat nr. 1/2013. Oslo: KIFO.

Brottveit, Ånund., Sissel Sverdrup og Lene Østby 2006. Helse- og sosialsatsningen i Handlingsprogrammet. En evaluering av Handlingsprogrammet i Oslo indre øst, hovedmål 3. Rapport 2006/6. DIAFORSK. Diakonhjemmets høgskole. Oslo.

Brottveit, Ånund og Jorun Lunestad 2006. En evaluering av Somalia-prosjektet. – Et forsøk på å skape en arena for dialog og samarbeid med hjelp av PLA-metodikk. Rapport 2006/1. DIAFORSK. Diakonhjemmets høgskole. Oslo.

Brottveit, Ånund, E. Døhlie,og R.E.Eriksen 2004.: Brukernes vurdering av sosialtjenesten – Oslo 2003. Kommenterte resultater fra brukerundersøkelsen. Hovedrapport. Oslo Kommune, Byrådsavdeling for Velferd og sosiale tjenester.

Utvalgte medieoppslag

Vårt Land 07.10.2015.
Dobler støtten til trosdialog

Avsluttede prosjekter