Stilling og kompetanseområder

Professor II ved KIFO fra 2013.
Forsker ved KIFO, Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning 1997 – 2013.
Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, se informasjon på UIOs hjemmeside.

Kompetanseområder/arbeidsfelt
Religionssosiologi, religion og politikk, religion og kjønn, det flerreligiøse samfunn, muslimer, sosiologisk teori, sosiale og religiøse bevegelser

(FOTO: Marianne Torp, MF)

CV

Utdanning

 • Mag.art.: Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, 1986
 • Dr.Polit.: Universitet i Oslo, 2000

Arbeid

 • Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2013 –
 • Professor II, KIFO, Insitutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, 2013 –
 • Forsker II, Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 1997-2013.
 • Førsteamanuensis Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo Januar-August 2013
 • Professor II, Det teologiske menighetsfakultet (2005-2012)
 • Research Associate, Center for Religion and Civic Studies, University of Southern California (2002-)
 • Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 1996-97.
 • Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi, Høgskolen i Vestfold, 1996.
 • Universitetslektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, 1991-95.
 • NAVF-stipendiat, Institutt for sosiologi, Universitet i Oslo, 1988-91.
 • Konsulent, NAVFs Utredningsinstitutt, 1986-88.
 • Gjesteforsker ved Department of Religious Studies, University of California at Santa Barbara, USA 1989-90, 1990-91, 2000-01.

Faglige verv

 • Redaktør i Nordic Journal of Religion and Society  2004-
 • Visepresident i Research Committee 22 i International Sociological Association
 • Medlem av arrangementskomiteen for Nordic Conference in the Sociology of Religion (NCSR), Kristiansand 2010.
Aktuelle forskningsprosjekter

Aktuelle forskningsprosjekter

The role of religion in the public sphere. A comparative studies of the five Nordic countries (NOREL) NOREL er et 4-årig prosjekt (2009-2013) som sammenlikner religiøs endring i de fem nordiske landene for de siste 20 årene. Fire områder studeres: 1. Stat og religion, 2. Religion og politikk, 3. Religion og media, og 4. Religion og sivilsamfunnet. Forskningen utføres av 16 seniorforskere fra alle de nordiske landene, så vel som to-tre doktorgradsstipendiater. Furseth er leder for prosjektet.

Religions rolle i hverdagslivet til muslimske innvandrerkvinner i Los Angeles. Analyse av migrasjonens påvirkning på religiøs tro og praksis blant muslimske kvinner i Los Angeles. Data består av livsfortellingsintervjuer med 26 kvinner og deltakende
observasjon og ble samlet inn i perioden 2004-2007. Tre artikler samt bokmanus er under utarbeiding.

Estetisering av muslimske kvinners kropp. En komparativ analyse av Oslo og Los Angeles.  Prosjektet dreier seg om en analyse av estetisering av muslimske kvinners kropp i to ulike byer, Oslo og Los Angles. Prosjektet fokuserer på hvordan estetisering av kroppen faktisk praktiseres og de forståelsesformene som er knyttet til de ulike praksisene. Undersøkelsen er basert på intervju, feltnotater og billedmateriale. Prosjektet inngår i prosjektet Religion som estetiserende praksis (RESEP), finansiert av Norges Forskningsråd.

Moderne sosiologer om religion. Boken tar for seg moderne sosiologiske teoretikere og deres syn på religion. Den omfatter sentrale sosiologer, slik som blant annet Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman og Anthony Giddens. Den gir en presentasjon av hovedtrekkene i deres tenkning og deres analyser av religionens rolle i det moderne samfunn. Den norske utgaven vil bli utgitt av Universitetsforlaget. En engelsk versjon skrives parallelt med den norske. Boken skrives sammen med Pål Repstad.

Publikasjoner

Noen publikasjoner:

Bøker:

2008. Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke. KIFO Perspektiv. Redigert med Hans Stifoss-Hanssen. Trondheim: Tapir.

2007. Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad. Redigert med Paul Leer-Salvesen. Trondheim: Tapir.

2006. An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives. Aldershot: Ashgate. Med Pål Repstad.

2006. From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories. Hamburg: Peter Lang.

2004. Masteroppgaven. Hvordan begynne – og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget. Med Euris Larry Everett.

2003. Innføring i religionssosiologi. Medforfatter: Pål Repstad. Oslo: Universitetsforlaget.

2002. A Comparative Study of Social and Religious Movements in Norway, 1780s-1905. New York: The Edwin Mellen Press.

Artikler:

Under utgivelse. The Hijab: Boundary Work and Identity Negotiations Among Immigrant Muslim Women in the Los Angeles Area. Review of Religious Research.

Under utgivelse.Competing and changing ideals of motherhood: Views on arranged marriage among middle class immigrant Muslim women in the Los Angeles area. I Islam in Everyday America, redigert av Fariha Khan.

2010a. Why in the City? Explaining Urban Fundamentalism. I The Fundamentalist City? Religiosity and the Remaking of Urban Space, redigert av Nezar Alsayyad og Mejgan Massoumi, 27-50. Oxford: Routledge.

2010b. Atheism, Secularity and Gender. In Atheism and Secularity, Vol.I, redigert av Phil Zuckerman, 343-369. Santa Barbara, CA: Praeger.

 1. Livsfaseriter på sykehus og sykehjem. I Livsfaseriter som religions- og livssynspolitisk utfordring, redigert av Ingvill Thorson Plesner og Cora Alwxa Døving, 182-205. Oslo: Samarbeidsrådet for tro- og livssyn.

2008. Religion in the works of Habermas, Bourdieu and Foucault. In The Oxford Handbook of the Sociology of Religion, edited by Peter Clarke, 98-115. Oxford: Oxford University Press.

2008. Social capital and immigrant religion. Nordic Journal of Religion and Society 21(2): 147-164.

2006. Flerreligiøsitet i norske fengsler. In Straffens menneskelige ansigt?, redigert av Lene Kühle og Carl Lomholt, 2003–238. Fredriksberg: Anis.

2005. From “Everything has a meaning” to “I want to believe in something.” Religious change between two generations of women. Social Compass (2): 157-168.

2004. Kvinner – mer religiøse enn menn? Religion 1998 om kjønn og religion. I Tallenes tale 2004. Perspektiv på statistikk og kirke. KIFO Rapport nr. 27, redigert av Ole Gunnar Winsnes, 79-93. Trondheim: Tapir.

2004. The Use of Life Stories in the Study of Religion. I Contemporary religion and church. A Nordic perspective. KIFO Rapport nr. 26, redigert av Ole Gunnar Winsnes, 33-45. Trondheim: Tapir.

2003. Secularization and the role of religion in state institutions. Social Compass 50(2): 191-202.

Foredrag / papers

Se egen liste her (PDF)

Avsluttede prosjekter