Stilling og forskningsområde

Forskar I

Direkte telefon: +47 23 33 47 23
Mobil: +47 991 68 600
E-post: aagedal@kifo.no

Kompetanseområder

 • Har arbeidd som forskar, prosjektleiar og forskingsleiar
 • Spesialområde for eiga forskning er kultur og religionssosiologi, riter, kyrkje og kulturliv
 • Har elles arbeidd særleg med forskningsorganisering, tverrfagleg prosjektsamarbeid og forskningsformidling.

(FOTO: Marianne Torp, MF)

CV

Utdanning:

 • Dr.philos ved  Universitetet i Oslo. Avhandling om bedehuskultur. 2003.
 • Mag.art. sosiologi, Oslo Universitetet 1973. (Støttefag filosofi og teologi)

Arbeid:

 • Forskar I ved KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) 2008 –
 • Forskar ved Avdeling for forskning og utvikling, Diakonhjemmet Høgskole, 2004-2008.
 • Professor i kultur og religionssoiologi ved Diakonhjemmet Høgskole, 2004.
 • Forskar, forskningsavdelinga ved Diakonhjemmets Høgskolesenter, 1994-2003.
 • Gjesteforskar (Visiting Scholar) i 8. mnd. ved Department of Religious Studies, University of California, St. Barbara, 1992-93.
 • Forskningsleiar Diakonhjemmets Høgskolesenter, 1990-94.
 • Forsker NAVF, 1982-84.
 • Avdelingsleiar ved Forskningsavdelinga, Diakonhjemmets Sosialhøgskole, 1978-81.
 • Høgskolelektor i sosiologi ved Diakonhjemmets Sosialhøgskole, 1974-78.
Aktuelle forskningsprosjekt
 • Jubileumsfeiring som minnepolitikk. Ein dokumentasjon og analyse av Grunnlovsjubileet 2014.
  Et nasjonalt jubileum kan analyseres som identitetspolitikk som setter ord på nasjonal selvoppfatning. På bakgrunn av tidligere analyser av Unionsjubileet 2005 og KIFO sitt prosjekt om Grunnlova som nasjonalt symbol, har vi gjennomført et prosjekt som dokumenterer og analyserer feiringa av Grunnlovsjubileet 2014. Et særlig fokus er religionen og Den norske kirke sin rolle under jubileumsfeiringen. I 2015 ble resultater fra prosjektet presentert gjennom sluttkonferanse, foredrag og mediaoppslag. I 2017 (mars) publiseres resultatene i en bok på Pax Forlag.
 • Grunnloven som nasjonalt som symbol
  Prosjektet samler inn opplysninger om nordmenns forhold til grunnlov og grunnlovsfeiring gjennom en spørreskjemaundersøkelse. Deler av undersøkelsen gjennomføres også i Sverige og Danmark og med dette som utgangspunkt sammenlignes de tre landenes forhold til konstitusjon og nasjonaldag. Lokalt ser vi på hvordan feiringen av grunnlovsdagen har utviklet seg på noen utvalgte steder i Norge med særlig vekt på hvilken rolle religion og etnisitet spiller i denne feiringen. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og KIFO og gjennomføres i samarbeid med Rokkansenteret og Diakonhjmmet Høgskole.
 • Reformasjonsjubileet 2017 som minnepolitikk
  Dette er et forprosjekt som har utviklet en prosjektplan for hvordan den norske feiringen av reformasjonsjubileet kan studeres ut fra et minnepolitiske perspektiv; dvs hvordan reformasjonen tolkes og brukes av ulike aktører for å formidle nåtidige budskap. Den norske 2017-feiringen vil også bli sammenlignet med tidligere feiringer og feiringer i andre land. I forprosjektet er det gjort feltarbeid i Wittenberg og Malmø (i forbindelse med pavens besøk på reformasjonsdagen 2016).
 • Nasjonale symboler og nasjonsbygging. En studie av bruk av nasjonale symboler under folkeavstemningen i Skottland 2014, Brexit-avstemningen i Storbritannia 2016 og i norske avstemninger om medlemskap i EU i 1972 og 1994.
  Prosjektet analyserer bruk av nasjonale symboler under folkeavstemninger ut fra et nasjonsbyggingsperspektiv. Det empiriske grunnlaget er fra folkeavstemningen i Skottland 2014 som sammenlignes med folkeavstemningene om norsk og britisk medlemskap i EU i 1972, 1994 og 2016. Foreløpige resultater fra prosjektet ble presentert på en statsvitenskapelig konferanse i Edinburgh september 2015. Videre publisering som artikkel i fagtidsskrift.

 • Salme-TV som mediabegivenhet
Publikasjonar

Nyare publikasjonar

Aagedal, Olaf. 2015. Integrasjon og statsborgarlege symbol. I Kirsti Strøm Bull (red.): Borgerrolle og borgerrett  (s.149-171). Oslo: Dreyer Forlag.

Aagedal, Olaf. 2015. Religion und die Feier des Nationaltages. Die Rolle der Norwegischen Kirche am 17. Mai. In Hans Bringeland, Arve Brunvoll (Hg.), Die Religion und das Wertefundamant der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundtgesetzes 2014 (s.287-310). Zürich: Lit Verlag.

Aagedal, Olaf og P. K. Botvar. 2014. The Norwegian National Community. Is the 17th of May a Source of Inclusion? In G. Forr (ed.). Red, White and Blue. Norwegian Constitution, American Inspiration.(s.199-211). Oslo: ART PRO forlag AS.

Aagedal, Olaf. 2013. Kulturkirken i lokalsamfunnet. I Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.),Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. (s. 223-239). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Aagedal, Olaf. 2013. Bedehusarkitektur og bedehuskultur. I Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. (s.93-110). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Olaf Aagedal og Andreas Hompland 2013. Festivalscenariar. I Axel Tjora (red). Festival! Mellom rølp, kultur og næring, (289-303). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olaf Aagedal 2013. Candles  on the graves. I Michael Hviid Jacobsen (ed.): Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, (191-206). Odense: University Press of Southern Denmark.

Olaf Aagedal 2013. Kampplass og sørgjestad. Stortorget og Oslo Domkyrkje etter 22.juli. I Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red). Den offentlige sorgen. Ritual og religion etter 22.juli, (86-111). Oslo: Universitetsforlaget.

Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg 2013. Den offentlige sorgen. I Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red). Den offentlige sorgen. Ritual og religion etter 22.juli, (9-25). Oslo: Universitetsforlaget.

Det norske nasjonale fellesskapet. Er 17.mai en spore til inkludering? (sammen med Pål Ketil Botvar) I G. Forr (red.), Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. 199–211. Oslo: ART PRO forlag AS. 2014.

Religion og nasjonaldagsfeiring. Den norske kyrkja si rolle på 17.mai. (2014) I H. Bringeland og A. Brunvoll (red.), Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Studiar til grunnlovsjubileet 2014.305–329. Oslo: Vidarforlaget.

National Symbols in Scandinavia (sammen med P.K. Botvar og S.E. Holberg) KIFO Notat 1/2014. Oslo: KIFO.

Profesjonalisering og frivillighet. Trosopplæringsreformen og samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene (sammen med E. Haakedal og F. Kinserdal). KIFO Rapport 2014:1. Oslo: KIFO.

Statsborgarseremoniar i Skandinavia (red.) 2012. Oslo: Unipub.

Folkefestens arkitektur (sammen med Ånund Brottveit og Andreas Hompland). I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Oslo 2012

Skisport, nasjonal idrett og etnisk mangfold. Om flerkulturell deltagelse i Ski-VM 2011(sammen med Ånund Brottveit og Andreas Hompland).  I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Oslo

Jubilering og historiebruk. I Formidling. Bruk og misbruk av historie, Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.). Kristiansand: Høyskoleforlaget 2011.

Lokalt kulturliv i endring (saman med Helene Egeland og Mariann Villa). Fagbokforlaget. Bergen 2009.

Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendomen (saman med Bjørg Seland). Samlaget. Oslo 2008.

Når tro skal læres (saman med Harald Hegstad og Anne Schanche Selbekk). Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2008.

Norwegian Seamen’s Church as a national symbol: An essay on migration, religion and national identity. I Inger Furseth/Paul Leer-Salvesen (red): Religion in Late modernity. Tapir Academic Press, Trondheim 2007.

Kunsten å jubilere (saman med Ånund Brottveit). Nytt Norsk Tidsskrift 2/2006.

Kampen om fortida. Unionsjubileet som nasjonal identitetspolitikk (saman med Ånund Brottveit). Sosiologi i dag 3/2005

Utvalde medieoppslag

Vårt Land og vl.no 2.2.2017
Ut med smokk – inn med vin og brød.
«Barns adgang til nattverd er en del av en stille religiøs revolusjon. Før måtte man være «bekjennende kristen» for å gå til nattverd, nå blir man kristen ved å gå til nattverd», hevder KIFO-forsker Olaf Aagedal.

vl.no 15.11.2016
Staten overlater feiringen til kirken.
Preses Byfuglien: Ikke helt i mål.
Olaf Aagedal intervjuet om reformasjonsjubileet.

vl.no 22.7.2016
Bedehuskulturens renessanse
Intervju med bl.a. Olaf Aagedal

Forskning.no 29.2.2016
Alkohol er ingen naturlig del av folkefesten
Kronikk av Olaf Aagedal

vl.no 24.11.2015
Mørkemannsbastioner er blitt kulturarv
Olaf Aagedal er sitert om bruk av religiøse bygg.

Avslutta prosjekt