Stilling og kompetanseområder

Forsker I
Direkte telefon: +47 23 33 47 27
Faks: +47 23 33 47 29
Privat: +47 66 99 41 43
Mobil: +47 996 44 167
E-mail: pal.ketil.botvar@kifo.no

Kompetanseområder / arbeidsfelt
Empiriske studier av moral, religion og politiske holdninger, statistikk, religionssosiologi, nyreligiøsitet, alternativ religiøsitet,menighetsstudier.

FOTO: Marianne Torp, MF

CV

Utdanning

PhD i statsvitenskap

Arbeid

Aktuelle forskningsprosjekter

Verdier, religion og menneskerettigheter
Prosjektet går ut på å sammenlikne syn på menneskerettigheter blant ungdom med ulikt religiøst ståsted – i ulike land.
Finansieres av PLUREL, Kirkerådet, Fritt Ord og KIFO. Ferdigstilles i 2015.

«Nå skal vi snakke om rus og sex og sånn…»
Hovedformålet med forskningsprosjektet er å kartlegge omfanget av og innholdet i systematisk formidling og undervisning i temaer knyttet til rus- og samlivsfeltet rettet mot unge i kristne organisasjoner.  Prosjektet består av intervju- og spørreundersøkelse blant undervisningsledere i utvalgte kristne trossamfunn og organisasjoner.
Prosjektet er finansiert av Blå Kors. Ferdigstilles i 2015.

Kirkevalget 2015
Evaluering av valgene til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte, september 2015.
Aktuelle temaer for evalueringen vil være regelendringer og tiltak og virkninger av disse, presentasjon av kandidater, holdningsrepresentativitet og det vil også bli gjennomført en velgerundersøkelse.
Oppdragsgiver er Kirkerådet. Ferdigstillt i første halvdel av 2016.

The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries (NOREL)
NOREL (2009–2014) sammenlikner systematisk religiøs endring i den offentlige sfære i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i de siste 30 årene.Undersøkelsene er basert på en rekke kvantitative og kvalitative data. Forskningen er utført av seniorforskere fra alle de fem nordiske landene og to doktorgradsstipendiater. Botvar har arbeidet med deltemaet «Politikk og religion». Prosjektet ble avsluttet i 2014. Norsk bokutgivelse i mai 2015. Det arbeides fremdeles med ferdigstilling av den internasjonale boken.

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner
(Eldre publikasjoner finner du her)

Bøker

Aagedal, Olaf, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red.) 2013. Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Oslo: Universitetsforlaget.

Botvar, Pål Ketil, Robert Kvalvaag og Reidar Aasgaard (red.) 2011. Bob Dylan – mannen, myten og musikken.  Oslo: Dreyers forlag.

Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) 2010. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget

Botvar, P.K. 2009: Skjebnetro, selvutvikling og samfunnsengasjement:  Den politiske betydningen av ulike former for religiøsitet blant norske velgere [Superstition, Self-development, and Engagement in Society:  The political impact of different forms of religiosity among Norwegian voters]. PhD thesis, Universitet i Oslo.

Artikler

Aagedal, Olaf og Pål Ketil Botvar 2014. Det norske nasjonale fellesskapet. Er 17.mai en spore til inkludering? I Gudleiv Forr (red.), Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon.199-211. Oslo: ART PRO forlag AS (*også i engelsk utgave)

Aagedal, Olaf og Pål Ketil Botvar 2014. The Norwegian National Community. Is the 17th of May a Source of Inclusion? I Gudleiv Forr (ed.), Red, White and Blue. Norwegian Constitution, American Inspiration. 199-211. Oslo: ART PRO forlag AS (*engelsk utgave).

Botvar, P.K. (2014). A Comparative Study of the Relation Between Religion and Human Rights Among Young People (together with Anders Sjöborg). I Rosemarie van den Breemer, J. Casanova og T. Wyller (red.), Secular and sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. 236-261. Vandenhoeck & Ruprecht.

Botvar, P. K. (2014). Politisering av religion i norske kommuner? En undersøkelse av religionens rolle i lokale feiringer. Tidsskriftet Politik 17(4): 8-18.

Botvar, Pål Ketil 2013. Religion and Attitudes towards Socioeconomic Human Rights. An Empirical Study of Young Adults in Norway. In Human Rights and the Impact of Religion (Empirical Research in Religion and Human Rights 3), Hans-Georg Ziebertz and Johannes A. van der Ven (ed.), 245-263. Boston: Brill

Botvar, Pål Ketil. 2013. Med Bob Dylan som liturg. I Sanselig religion,  Anne Løvland, Pål Repstad,Elise Seip Tønnessen (red.). s. 84-86. Oslo: Verbum.

Botvar, Pål Ketil 2013. With God on our side. Bob Dylan i norsk kirkeliv. I Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv, Pål Repstad og Irene Trysnes (red.), s. 277-297. Oslo: Cappelen Damm.

Botvar, Pål Ketil and Anders Sjöborg 2012. Views on Human Rights among Christian, Muslim and Non-religious youth in Norway and Sweden. Nordic Journal of religion and Society 25 (1): 67-83

Botvar, Pål Ketil 2012. Utmelding av nordiske folkekirker: Uttrykk for sekularisering eller ny spiritualitet? I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 213-233. Trondheim: Akademika forlag.

Botvar, Pål Ketil 2011. Den alternative religiøsitetens to ansikter. I Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiritualitet, Kyrkjefag Profil nr. 15, Tormod Engelsviken, Rolv Olsen og Notto R. Thelle (red.), 87-101. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Utvalgte medieoppslag

P1 Sveriges radio, Människor och tro, 21.7.2015
Ökar rätten att häda?
Intervju med Pål Ketil Botvar om avskaffelse av blasfemiparagrafen i Norge.

Tønsberg blad 11.7.2015
Muslimer møter flest fordommer
Intervju med Pål Ketil Botvar

Vårt Land 19.05.2015
SV- og KrF-velgere mest religionsåpne
Kommentarer på Botvar og Holbergs artikkel i boken Religionens tilbakekomst i offentligheten?

tv.nrk.no 16.05.2015
Dugnad før 17. mai
Reportasje i Dagsrevyen om dugnad – Intervju med Pål Ketil Botvar mens han baker kaker

VG.no 16.5.2015
Bjarne, Reidun og en halv million nordmenn på dugnad denne helgen
Pål Ketil Botvar kommenterer den norske dugnadsånden og 17. mai feiringen.

VL.no 13.5.2015
Føler seg tvunget til å velge mellom religion og karriere
Omtale av kapitlet «Religion i politikken» av Botvar og Holberg, i boken Religionens tilbakekomst i offentligheten

Aftenposten.no 4.5.2015
Religion er overvurdert.
Anmeldelse og kommentar av boken Religionens tilbakekomst i offentligheten

Vårt Land 2.5.2015
Avkler Frp-Sivs kristen-flørt. Knuser myten om «kristne» Frp
Omtale av kapitlet Religion i politikken i boken og intervju med Pål Ketil Botvar.

Vårt Land 25.4.2015
Vi er blitt mer tolerante. Nei til krenkelse av religion.

(FOTO: Marianne Torp, MF)

Avsluttede prosjekter

Grunnlova som nasjonalt symbol. Etnisitet, religion og konstitusjon i dagens Norge
Prosjektets formål er å gi kunnskap om hvilken betydning Grunnloven 1814 har for nasjonalfølelse og nasjonal identitet. Prosjektet samler inn opplysninger om nordmenns forhold til grunnlov og grunnlovsfeiring gjennom en survey som sammenlikner dette med dansker og svenskers forhold til deres konstitusjon og nasjonaldag. Vi har også en egen studie av etniske minoriteters forhold til de samme fenomenene i norsk kontekst. Prosjektet ser også på sammenhengen mellom religiøs og nasjonal identitet studert gjennom Den norske kirkes rolle i tidligere grunnlovsjubileer og i den årlige feiringen på nasjonaldagen. Prosjektvirksomheten i 2014 har vært videre analyser og formidlingsarbeid basert på data innsamlet fra prosjektet.
Finansiering: Norges Forskningsråd/KIFO

Liturgi bevegelse – gudstjenestereform i Den norske kirke (prosjektleder)
Prosjektet undersøker hvilke liturgiske valg norske menigheter har gjort i søndagsmessen og studere hvordan dette varierer ut fra kirkesosiologiske kategorier.

Politikk og religion i nordiske land (del av NOREL)
Prosjektet, som er en del av NOREL, skal se på endringer i forholdet mellom religion og politikk i Norge/Norden over tid.

Den offentlige sorgen
Prosjektet undersøker ritualer og sorgreaksjoner etter terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Kirkens rolle, posisjon og medvirkning i de offentlige og kollektive handlingene analyseres.

Pendling mellom kristne og alternativreligiøse miljøer (prosjektleder)
Prosjektet beskriver endringer innenfor det alternativreligiøse felt med særlig vekt på forholdet mellom alternativreligiøsitet og kristen tro og praksis. Hva er bakgrunnen for at en del i bevegelsen skifter mellom tilknytning til kristne og alternative miljøer? Temaet belyses både ved hjelp av kvantitative og kvalitative data.
Finansiering: Areopagos/KIFO

Evaluering av trosopplæringsreformen
Siktemålet er å evaluere gjennomføringen av trosopplæringsreformen i Den norske kirke gjennom 4 delprosjekter. Disse vil gi svar på om reformen blitt gjennomført på den måten som var forutsatt og om målene er nådd. Det aktuelle delprosjektet tar for seg breddeperspektivet i reformen.
Finansiering: Kirkerådet

Tilstandsrapport 2012 (prosjektleder)
Prosjektet tar for seg endringer i oppslutningen om Den norske kirke, hva som forårsaker nedgangs- og oppgangstendenser og hva som opprettholder folks relasjon til kirken. På grunnlag av registerdata fra de siste årene sammenstilles og analyseres nøkkeltall for Den norske kirkes menigheter.

Ungdom, religion og alkohol (prosjektleder)
Prosjektet tar for seg unge kristne i ulike religiøse miljøer og deres forhold til alkohol og andre rusmidler. Materialet blir sammenliknet med data om norsk ungdom generelt.
Finansiering: Blå Kors

Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke
Prosjektet skal evaluere demokratireformen i Den norske kirke. Årets del av prosjektet evaluerer primært gjennomføring av kirkevalget 2011.
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011 (prosjektleder)
Prosjektet tar for seg endringer i oppslutningen om kirken, hva som forårsaker nedgangs- og oppgangstendenser og hva som opprettholder folks relasjon til kirken. På grunnlag av registerdata fra de siste årene sammenstilles og analyseres nøkkeltall for Den norske kirkes menigheter.