Stilling og kompetanseområder

Forsker II
Direkte telefon: +47 23 33 47 26
Mobil: +47 994 65 715
E-post: tore.rafoss@kifo.no

Kompetanseområder:
Arbeidsområder: Det offentlige ordskifte og mediedebatt, forståelse av identitet og nasjonalt fellesskap, tolkninger av terror. Teorier om kultur og samfunn: klassisk og moderne sosiologisk teori med fokus på kultursosiologi, narratologi, semiotikk, fenomenologi, hermeneutikk, metaforteori, kognitiv lingvistikk.  Metoder: kvantitativ analyse, og kvalitativ analyse av tekst, bilder og intervjudata.

CV

Utdanning

 • Doktorgrad i sosiologi, Universitet i Oslo 2016
 • Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Bergen, 2009
 • Mellomfag filosofi, Universitetet i Bergen, 2003
 • Mellomfag i litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 2002
 • Grunnfag i historie, Høyskolen i Agder, 2001

Arbeid

 • Forsker II, KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, 2016-
 • Doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,Universitetet i Oslo, 2011-2015.
 • Foreleser i Samfunnskunnskap, samfunnsvitenskap og sosiologi (SV-129-1) på Universitet i Agder, 2011 V.
 • Miljøarbeider ved Kalfaret Behandlingssenter, Bergen, 2011.
 • Ex.phil.-og ex.fac.-foreleser ved Go Studys studiesenter i Puerto Escondio, Mexico, 2009 H og 2010 V.
 • Seminarleder, Sosiologisk institutt, Universitet i Bergen, 2007-2009.
Aktuelle forskningsprosjekter

Nordmenns bibelbruk – en forskningsoversikt
Formålet med prosjektet er å kartlegge hva som foreligger av forskningsrelaterte data og undersøkelser knyttet til nordmenns bibelbruk, herunder undersøke hva som er gjort av religionssosiologisk forskning på feltet. Prosjektet går ut på å kartlegge og analysere foreliggende kvantitative data om nordmenns bibelbruk og holdninger til Bibelen med sikte på å få en oversikt over hva man vet og ikke vet om temaet. Rapporten som leveres i mars 2017 skal munne ut i anbefalinger til mulige oppfølgingsprosjekter. Ferdigstilling 2017.
Bemanning, Pål Ketil Botvar, Tore Rafoss

Arbeid med Tro- og livssynsundersøkelsen
Arbeid med data fra Tro- og livssynsundersøkelsen (TLU) for å se om denne bør utnyttes ytterligere. TLU var en stor survey-undersøkelse utført i 2012, og den inneholder mye informasjon om nordmenns religiøse tro og praksis. Jeg har arbeidet med spesielt fokus på dåp og med henblikk på en vitenskapelig publikasjon. Jeg har analysert hvordan mors og fars religiøse tilhørighet påvirker om et barn blir døpt eller ikke. Disse funnene dannet grunnlaget for en kronikk i Vårt Land.
Ferdigstilling: 2017

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

«Kampen om demokratiet: 22. juli og konstruksjonen av et kulturelt traume.» I H. Larsen (red.),Kultursosiologisk forskning. Empiriske forskningsfelter, Universitetsforlaget, 2015.

«Meningsløs terror og meningsfylt fellesskap: Stoltenbergs taler etter 22. juli.» Sosiologisk tidsskrift,23(1–2), 6–28, 2015.

For CV med publikasjoner ser her.

Utvalgte medieoppslag

Morgenbladet nr. 2 / 13.-19. januar 2017
KIFO forsker Tore Witsø Rafoss med essayet «Fribryteren Donald Trump» i Morgenbladet.

NRK Ekko – 31.10.2016
Tore Witsø Rafoss i radioprogrammet Ekko om tillit.

Vårt Land 25.10.2016
Kronikk og kommentarer i Vårt Lands oppslag om dåp. Mor har mer å si om dåp enn far

Avsluttede prosjekter

Dåp i Østre Romerike prosti
Undersøkelsen tok sikte på å utforske hvorfor noen foreldre døper barna sine, mens andre foreldre lar være å døpe barna sine. Resultatene skal brukes til å få kunnskap om medlemmenes tilknytning til og bruk av kirken. De som er medlem av Den norske kirke og som bor i kommunene Nes, Sørum, Fet og Aurskog-Høland og fikk barn i 2012 og 2013 var med i undersøkelsen. Datagrunnlaget er en surveyundersøkelse til samtlige foreldre i populasjonen i de fire kommunene, sendt ut medio november 2015. Rapporten ble levert i juni 2016. Et religiøst landskap i endring. Oppslutning om dåp på Østre Romerike.