Fagkonferanse i religionspsykologi

20-21 september 2007, arrangeres en fagkonferanse i religionspsykologi på Hamar.

Les mer

KIFO og samarbeidspartnerne

Representantskapet vedtok styrets forslag til endringer i samarbeidsstrukturen mellom KIFO Hovedsamarbeidspartnerne.

Les mer

Personalseminar

De ansatte på KIFO hadde personalseminar 12 til 14 juni, med vekt på langsiktig planlegging og prosjektutvikling.

Les mer

Rapport 3. om Stat-kirkehøringen

Den tredje rapporten om resultatene vedrørende evalueringen av høringsuttalelsene i stat-kirkesaken er klar.

Les mer

Cathrine Hansen

En medarbeider slutter.

Les mer

Endring av KIFOs nettverk?

Representantskapet skal behandle et forslag til ny organisering av samarbeidet mellom KIFO og de tilknyttede institusjonene.

Les mer

Nytt nummer av NJRS

Nr. 1, 2007 av «Nordic Journal of Religion and Society» har nå kommet.

Les mer

Ansettelse i kontorstilling

Maria Aase begynner i stillingen som rådgiver i KIFOs administrasjon 25. september 2007.

Les mer

Olavsstipendiat Anne Dalen

Anne Dalen har nå kontor hos Stiftelsen Kirkeforskning.

Les mer

Møtet med den andre

Hans Stifoss-Hanssen og Marit Bunkholt (red.)

Møtet med den andre. Tekster av Hans Stifoss-Hanssen

Hans Stifoss-Hanssen har vært sjelesorglærer på Det praktisk-teologiske seminar i en årrekke. Seminaret gir nå ut et utvalg av hans tekster.

Tekstene i samlingen er preget av noen engasjerte anliggender. et hovedengasjement er å rydde plass til sjelesorgen i det teologiske fagrommet, plass til praksis og erfaring i teologiens verden. Et annet hovedengasjement dreier seg om «den andre» – konfidenten, sjelesørgerens samtalepartner, medmennesket. Hvordan definere og anrette sjelesorg hvis det handler om at den andre skal få komme til orde?

Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 13. ISBN 978-82-91925-13-4 Utgitt 2007

KIFOs andre rapport om Stat/Kirke-høringen

KIFO overleverte den mye omtalte rapporten til Kirke- og kulturdepartementet 26. mars. Den er tilgjengelig i sin helhet på KKD sine nettsider.

Les mer

Lyst til å jobbe hos KIFO?

Nå utlyses en full stilling som førstekonsulent/rådgiver hos KIFO, med søknadsfrist 23 april.

Les mer

Professor Mark Juergensmeyer fra UCSB besøker KIFO

På et forskerseminar KIFO arrangerer 19 – 20 april vil professor Juergensmeyer forelese og kommentere framlegg fra deltakerne. Det samme vil Dag Wollebæk fra Universitetet i Bergen.

Les mer

KIFO-seminar

Lars Ahlin skal holde foredrag på KIFO-seminaret 2007.

Les mer

Ny bok

Ti av Hans Stifoss-Hanssens tekster er nå gitt ut i bokform under tittelen «Møtet med den andre», redigert av Marit Bunkholt.

Les mer

Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet 2007 finner sted på Diakonhjemmet Høgskole tirsdag 5. juni.

Les mer

Stat-kirkehøringen: Første etappe

KIFOs foreløpige bidrag til oppsummering av høringssvarene er levert. De ligger å KKDs hjemmeside, og kan leses her: http://odin.dep.no/filarkiv/305154/KIFO_rapporten2_kirkestat_(2).pdf

Les mer

KIFO-forsker har disputert

Espen Dahl, som har vært KIFO forsker fra Det praktisk-teologiske seminar de senere årene, disputerte for graden dr art like før jul.

Les mer

Forskning om ritualer og katastrofer

I siste nummer av Lægeforeningens tidsskrift finner du en artikkel av Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen, som presenterer deler av resultatene fra studien av minnegudstjenester.

Les mer

KIFO-seminar våren 2007

Vårens KIFO-seminar finner sted 7. og 8. mai. Tema og program presenteres senere.

Les mer

Kontorpersonalet våren 2007

Kontorleder Astrid E. Petersson har permisjon t.o.m. 30. juni 2007. I hennes fravær vikarierer Helga Koinegg og Anne Marie Sverdrup. I tillegg er Ellisiv Stifoss-Hanssen engasjert til å administrere KIFOs hjemmeside.

Les mer

Luthersk Kirketidene skriver om KIFO Perspektiv nr. 16

Andreas Aarflot tar for seg «Endring og tilhørighet – Statskirkespørsmålet i perspektiv,» red. Ulla Schmidt, i Luthersk Kirketidene nr.1 2006.

Les mer

Klassekampen skriver om tidsskriftet

I «Nordic Journal of Religion and Society» skrev Hans Raun Iversen en artikkel om endringer i dansk religiøsitiet, som han igjen knyttet til hendelsesforløpet rundt Muhammed-tegningene. Med denne som bakteppe intervjuet Klassekampen Raun Iversen om den danske folkereligiøsiteten og hvordan danske holdninger påvirket reaksjonene på karikaturene.

Les mer

Nytt medlem i KIFOs Forskningsutvalg

Professor Lisbeth Mikaelsson har blitt oppnevnt som nytt eksternt medlem i KIFOS Forskningsutvalg.

Les mer

Oppnevning av redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv

Det er oppnevnt redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv, og professor Anne Stensvold, UIO, har gått inn som eksternt medlem.

Les mer