Nytt KIFO-prosjekt: LHBT ansatte i kirken

KIFO skal, i samarbeid med FAFO, undersøke hvordan personer med LHBT-identitet opplever å være ansatt i Den norske kirke. For å øke kunnskapsnivået om hva som oppleves som problematisk for LHBT-personer i kirkelige stillinger, stiller prosjektet spørsmål rundt LHBT-personers opplevelser av diskriminering, inkludering og arbeidsmiljø i kirken. I tillegg vil vi utforske holdninger til LHBT-spørsmål blant ansatte i kirken mer generelt, særlig sett i lys av endringene i vigselsliturgi fra 2017. Prosjektet vil bygge på individuelle og fokusgruppeintervjuer, og en spørreundersøkelse blant kirkens ansatte.

Arne Grønningseter (FAFO) er prosjektleder. Prosjektet er støttet med midler fra Kirkerådet.

Skriv ut