KIFO-seminar høsten 2013

 «Religion og nasjon 1814-2014»

KIFO-seminar på Litteraturhuset i Oslo 2. desember 2013

Forskningsstiftelsen KIFO inviterer til seminar mandag 2.des. 2013 kl 9.30 – 16 på Litteraturhuset i Oslo.

Temaet for seminaret er forholdet mellom religion og nasjon i Norge i 1814 og i dag. Utgangspunktet er det komande grunnlovsjubileet. I 1814 hadde Den norske kyrkja eit hegemoni på det religiøse området og var også den dominerande politiske arenaen for mange av dei førebuande hendingane fram mot riksforsamlinga på Eidsvoll (nominering av valmenn, avlegging av eid, gudtenestemarkeringar osb). I det komande året skal desse hendingane minnast og markerast i grunnlovsjubileet der også Den norske kyrkja vil vere ramma for fleire markeringar. Men det skjer i eit samfunn med eit aukande religiøst mangfald og der Den norske kyrkja er majoritetskyrkje, men ikkje lenger statskyrkje.

Dette er eit godt tidspunkt både for å sjå bakover og framover.

Seminaret startar med eit attersyn på religionen si rolle i Noreg i 1814 og kyrkja si rolle i 1814 hendingane der fleire prestar og biskopar også engasjerte seg sterkt i den politiske kampen. Deretter vil vi sjå på Den norske kyrkja si rolle i tidlegare grunnlovsjubile, før vi rettar søkelyset mot dagens situasjon og koplinga mellom religion og nasjon slik det kjem til utrykk i folk sine haldningar og i Dnk si rolle i den årlege grunnlovsfeiringa.

Vi avsluttar med ein panelsamtale der vi ser framover på jubileumsplanane og spør korleis Grunnlovsjubileet vil markere og feire forholdet mellom religion og nasjon i 2014.

Foredraga på seminaret bygger på forsking frå Forskingsrådet sitt program for grunnlovsforsking og på Riksarkivet sitt arbeid i forhold til grunnlovsjubileet 2014.

Seminaret er ope for alle interessert, men vender seg særleg til komande lokale og nasjonale jubileumsarrangørar, presse/media, forskarar og studentar.

Praktisk informasjon:

Stad: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram

Tid: måndag 2.desember 9.30-16

Servering av enkel lunsj

Påmelding: seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsfrist: 15.november.

KIFO dekker reise og opphald for ein deltakar pr. samarbeidspart.

For spørsmål og meir informasjon; kontakt :  kifo@kifo.no tlf 23 33 47 20

 

Program

 

Møteleiar

Ånund Brottveit
Forskningssjef, KIFO

09:30

Registrering/kaffi

10:00

Introduksjon til dagens tema: «Religion, kyrkje og nasjon i eit nasjonalt jubileumsår»

Olaf Aagedal
Sosiolog, KIFO

10:10

«Kyrkja som arena for våre første nasjonale val»

Bente Engelsen
Idehistorikar, Riksarkivet

10:30

«Min Fædrejord skal før drikke mit varme Blod før jeg sviger». Prestene og propagandakrigen i 1814

Ruth Hemstad
Historikar, Nasjonalbiblioteket

11:00

Kort pause

11:10

«Religion og nasjon i 1814; og utviklinga i åra etter»

Dag Thorkildsen
Teolog, TF, UiO

11:40

Spørsmål og kommentarer til dei første foredraga

11:50

«Den norske kyrkja si rolle i tidlegare grunnlovsjubileer»

Svein Ivar Angell
Historikar, Rokkansenteret UiB

Spørsmål og kommentarar

12:30

Lunsj

13:15

«Må man være kristen for å være skikkelig norsk? Religion og nasjonal identitet i dagens Norge»

Pål Ketil Botvar Statsvitar, KIFO

13:45

«17. mai-toget inn i kyrkja? Den norske kyrkja på nasjonaldagen»

Olaf Aagedal
Sosiolog, KIFO

14:15

Spørsmål og kommentarar

14:30

Panelsamtale og plenumsdiskusjon om religion og kyrkje i Grunnlovsjubileet 2014

 Panelleiar Gudleiv Forr, Journalist og kommentator i Dagbladet
Paneldeltakarar:
Trude Evenshaug, Kommunikasjonsdirektør i Kyrkjerådet, Den norske kyrkja
Bente Sandvig, Fagsjef i Ideologi- og livssynsavdelinga i Humanetisk forbund
Shoaib Sultan, tidl. Generalsekretær i Islamsk Råd, leiar for 17. mai-komiteen i Oslo 2013
Dag Thorkildsen, Teolog, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo

15:30

Slutt