Ved KIFO forskes det på ritualer og ritualiseringer i bred forstand, slik de foregår både i religiøse og i sekulære sammenhenger, og i det private og i det offentlige rom.

Prosjektene tar for seg både tradisjonelle ritualiseringer innenfor Den norske kirke, slik som gudstjenesten, dåp, barnenattverd, konfirmasjon, vielse og gravferd, og også nyere ritualiseringer, som lystenning på allehelgenssøndag, minnestunder ved ulykker og katastrofer, statsborgerseremonier og rituelle alternativer til barnedåp og konfirmasjon i andre tros- og livssynssamfunns regi.

 

Barnenattverd
Prosjektet skal ta for seg den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke der også barn inkluderes i nattverden. Forsker: Olaf Aagedal
Ferdigstilling 2018

Nasjonale symboler og nasjonsbygging
En studie av bruk av nasjonale symboler under folkeavstemningen i Skottland høsten 2014 og i norske avstemninger om medlemskap i EU i 1972 og 1994.
Ferdigstilling 2016

17. mai som kulturmøte
Museumsutstilling og bokutgivelse i 2016 i tilknytning til Grunnlovsjubileet, og basert på datainnsamling om innvandrerfamiliers egen praksis og tanker rundt grunnlovsdagen.
Ferdigstilling 2016

Dåp i Østre Romerike prosti
Undersøkelsen tar sikte på å utforske hvorfor noen foreldre døper barna sine, mens andre foreldre lar være å døpe barna sine.
Forsker: Ida Marie Høeg, Tore Witsø Rafoss og Ånund Brottveit
Ferdigstilling 2016

Dåp i Oslo
Prosjektet analyserer nedgangen i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme.
Forsker Ida Marie Høeg 2015.

Cremation Practices in Norway: Regulations, changes, challenges and innovation.
Prosjektets mål er å undersøke praksis og holdninger til håndtering av kremerte menneskelige levninger på grunnlag av etnografiske undersøkelser, forskrifter og arkivmateriell.
Ferdigstilling 2016

Konfirmasjon 2013/2014/ International Research on Confirmation

Den andre landsdekkende spørreundersøkelsen om konfirmasjon. Forskere: Ida Marie Høeg (KIFO) og Bernd Krupka (KUN).
Ferdigstilling 2016

Den offentlige sorgen.
Den norske kirke som rituell arena og rituell aktør i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli 2011. Forskere: Ida Marie Høeg (prosjektleder), Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar

Grunnloven som nasjonalt symbol. Etnisitet, religion og konstitusjon i dagens Norge

Prosjektet sitt formål er å gi kunnskap om hvilken betydning Grunnloven 1814 har for nasjonalfølelse og nasjonal identitet. Forsker: Olaf Aagedal

Seremoniell integrasjon? Analyse av gjennomføringa av den nye norske statsborgarseremonien
Prosjektet bygger på informasjon frå arrangørane av dei første norske statsborgarseremoniane i 2007. Forsker: Olaf Aagedal

Død og rituell sorgbearbeiding i skolen
Forskningsprosjektet Død og rituell sorgbearbeiding i skolen vil på bakgrunn av empiriske undersøkelser fra norsk skole studere rituell sorgbearbeiding i forbindelse med elevers dødsfall. Forskere: Ida Marie Høeg, Olaf Aagedal, Hans Stifoss-Hanssen

Konfirmasjon og ritualisering 
Konfirmasjonsprosjektet fokuserer på konfirmantenes opplevelser og tanker rundt gudstjenestene og andre rituelle samlinger i løpet av konfirmasjonstiden, og søker å finne svar på konfirmantenes erfaringer med konfirmasjonstiden. Forsker: Ida Marie Høeg

«Velkommen til oss» Ritualisering av livets begynnelse
Prosjektet, som er Ida Marie Høegs avhandling for Ph.D. graden ved Univ. i Bergen, er en komparativ undersøkelse av ritualisering av livets begynnelse