Nytt arbeidssted: Aarhus Universitet, Institutt for kultur og samfund

art_schmidtDirekte telefon nytt arbeidssted: +45 87162437
Mobil: +45 30445225
E-mail: teous@cas.au.dk
Se info nytt arbeidssted

Kompetanseområder/arbeidsfelt

  • Religion og etikk
  • Religion og offentlighet
  • Stat – kirke
  • Profesjonsetikk
  • Empiriske studier av etikk og moral
  • Etisk teori

CV

For CV med publikasjoner se her

Arbeid:

Professor II (etikk), Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005-
Faglig sekretær for Den norske kirkes Lærenemnd (utredning om Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken), 2005.

Forsker, KIFO, 2002–2014
Forskningsleder, Etikkprogrammet, Norges forskningsråd, 1999–2001
Førstelektor/forsker, Menighetsfakultetet (tilknyttet KIFO), 1998
Stipendiat, Norges forskningsråd/Menighetsfakultetet, 1994–1997
Kvalifiseringsstipender, Menighetsfakultetet; Etikkprogrammet, Norges forskningsråd, 1993

Utdanning:
Dr.theol., Menighetsfakultetet, 1998
Praktikum, Menighetsfakultetet, 1992
Cand.theol., Menighetsfakultetet, 1991

Faglige verv, komiteer o.l. (utvalg):

Redaksjonsrådet for Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics (Tapir Akademisk Forlag) (medlem)

Societas Ethica / European Society for Research in Ethics, styremedlem (2007 – 2011)

Ekspertgruppe etiske spørsmål, Community of Protestant Churches in Europe, (medlem), 2005-

Bioteknologinemnda, (medlem), 2004–2008

Div. bedømmelseskomiteer for tilsettinger, opprykk og dr.gradstildeling ved Universitetet i Oslo, NTNU, Diakonhjemmets Høgskole, Universitetet i Agder, Menighetsfakultetet
Verdinett, Norges forskningsråd, medl. programstyret, 1999–2001.

Formidling og media

  • Bidrar jevnlig i media (bl.a. NRK P2 Dagsnytt 18, Verdibørsen, Aftenposten, Klassekampen) ang. spørsmål om statskirkespørsmålet; endringer og reformer i Den norske kirke; religion og etikk
  • Kronikker bl.a. i Aftenposten
  • Holder foredrag bl.a. om stat – kirke-forholdet; endringsprosesser i Den norske kirke; religion og etikk; kirke, religion og offentlighet.
  • Foreleser i profesjonsetikk (Universitetet i Oslo, teologisk fakultet)

Publikasjoner (utvalg)

Samordning av lokalvalg og kirkevalg. I Et robust lokaldemokrati.  – Lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Johannes Bergh, Dag Arne Christensen (eds.). Oslo: Abstrakt Forlag. 327 – 344
State, Law and Religion in Norway. Nordic Journal of Religion and Society, 24 (2): 137 – 155
Powerty: A Challenge to Human Dignity. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 1 (1): 7-31
Ulla Schmidt, Christian ethics and empirical research, Studia Theologica. Nordic Journal of Theology 2009/1 (vol. 63), 67–88.
Ulla Schmidt og Jan-Olav Henriksen, A warranted performance? – A critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence, Studia Theologica. Nordic Journal of Theology 2007/2 (vol 61), 113–139.
Ulla Schmidt, Demokrati og valgordninger i Den norske kirke. I: Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.), Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 31–60.
Ulla Schmidt (red): Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 2006.
Ulla Schmidt, Metoder i etikkforskningen. – Utfordringer og muligheter. I: Åshild Slettebø, Per Nortvedt (red.): Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk. 82–103. 2006
Ulla Schmidt, Ethics and morality in life stories. In: Ole Gunnar Winsnes (ed.): Contemporary Religion and Church. A Nordic Perspective. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 47–68. 2004.
Ulla Schmidt, A Weakened Link Between Religion and Morality? The relation between religiosity and moral values examined with respect to euthanasia. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, vol. 15, (2). 113-130, 2002
Ulla Schmidt, Euthanasia, Autonomy and Beneficence. Studia Theologica. Scandinavian Journal of Theology, vol. 56, (2). 132-151, 2002
Ulla Schmidt, Blasfemi, ytringsfrihet og religionsfrihet. Mennesker og rettigheter, 1 (2002), 33–45, 2002
Ulla Schmidt og Kai Ingolf Johannessen (red.) Verdier – flerfaglige perspektiver, KIFO Rapport nr. 21. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2002.

For fullstendig CV med publikasjoner se her

Se publikasjoner oppført i Cristin

(FOTO: Marianne Torp, MF)