KIFO-forskere publiserer mye. Forskningsresultater formidles gjennom bøker, både egne og redigerte bøker med bidrag fra andre forskere. Mindre forskningsprosjekter presenteres i KIFO Rapport eller KIFO Notat. Her på nettsidene grupperer vi publikasjonene i:

Bøker – som blant annet omfatter

  • KIFO Perspektiv bokserie. Dette er større vitenskapelig arbeider (Nasjonalt vitenskapelig nivå I). Serien opphørte i 2014.
  • KIFO Rapport bokserie – ble utgitt i perioden 1996 – 2007. Dette er primært rapporter til eksterne oppdragsgivere og tilskuddsytere.

Rapporter – KIFO Rapport utgitt fra 2012, er forskningsrapporter fra egeninitierte prosjekter eller prosjekter KIFO har gjennomført på oppdrag fra eller med tilskudd fra eksterne parter. KIFO Notat er mindre forskningsrapporter.

Bokkapitler og artikler

Bidrag i eksterne publikasjoner

Nordic Journal of Religion and Society – et tidsskrift etablert i 1987, utgis nå av Universitetsforlaget i samarbeid med tidsskriftets redaksjonskomité og KIFO. Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og annet faglig relevant stoff innen religionssosiologi, religionspsykologi, religionsvitenskap/religionshistorie, kirkehistorie og empirisk teologi. (Nasjonalt vitenskapelig nivå II)

Doktoravhandlinger – fra KIFO forskere og forskere hos hovedsamarbeidspartnere. De fleste utgitt i KIFO Perspektiv serien.

Kronikker og avisartikler

Inviterte presentasjon ved vitenskapelig konferanse

Bokanmeldelser