Rapporter

KIFO Rapport utgitt fra 2012, er forskningsrapporter fra egeninitierte prosjekter eller prosjekter KIFO har gjennomført på oppdrag fra eller med tilskudd fra eksterne parter. KIFO Notat er mindre forskningsrapporter.

Tidligere KIFO utgivelser er KIFO Notat (2003 – 2010) som omhandler mindre forskningsprosjekter og Tilstandsrapport for Den norske kirke (2009 – 2014)