Prosjektet er en todelt studie av sammenhengen mellom alder og medlemskap i Den norske kirke, med spesielt fokus på de yngre medlemmene. Prosjektet ser på endringer i medlemsmassen over tid og hvordan dette må forstås med utgangspunkt i demografiske endringer i befolkningen. Det analyserer hva som kjennetegner de som vurderer å melde seg ut av kirken, og de som har meldt seg ut, inkludert analyser av det store antallet mennesker som valgte å melde seg ut i 2016. Forskningen tegner et bilde av kirkens posisjon i samfunnet og de yngre medlemmene i kirken, en gruppe  som kommer til å forme Den norske kirke fremover i tid. Prosjektet skal  bidra med ny kunnskap om kirkens medlemmer, samt nye perspektiver på medlemsutvikling og medlemssammensetning.

Les mer om prosjektet:

KIFO rapport 2017:1

KIFO rapport 2017:3