Politisk håndtering av religiøst mangfold
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Stavanger/VID Misjonshøgskolen og  handler om hvordan tros- og livssynsmangfoldet møtes politisk i Oslo.
Forskere fra KIFO: Ånund Brottveit og Ann Kristin Gresaker
Ferdigstilles 2018

Verdier, religion og menneskerettigheter
Prosjektet handler om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter.
Forsker: Pål Ketil Botvar
Ferdigstilles 2016

Evaluering av tros- og livssynsdialoger
Eksistensielle og nødvendige dialoger i et nytt livssynslandsskap.
Forskere: Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker, Nina Hoel
Ferdigstilt 2015

Det alternativ-religiøse feltet i endring
En spørreundersøkelse blant abonnenter på nyreligiøse tidsskrift i Norge, Danmark og Sverige.
Forsker: Pål Ketil Botvar
Ferdigstilt 2013

Migrantmenigheter i Oslo og Akershus. En studie av fem migrantmenigheter
Prosjektet dreier seg om en analyse av fem kristne migrantmenigheter i Oslo og Akershus.
Gjennomføres av:Inger Furseth (prosjektleder) og Ronald Mayora Synnes
Ferdigstilt 2012

Religion og menneskerettigheter
Tema for prosjektet er forholdet mellom religion, verdier og holdninger til menneskerettigheter.
Forsker: Pål Ketil Botvar

Estetisering av muslimske kvinners kropp. En komparativ analyse av Oslo og Los Angeles
Prosjektet dreier seg om en analyse av estetisering av muslimske kvinners kropp i to ulike byer, Oslo og Los Angeles. I muslimske miljøer i vestlige land har det de siste 30-40 årene vært en økende vektlegging på muslimsk klesdrakt blant religiøst aktive kvinner.
Forsker: Inger Furseth
Ferdigstilt

Immigrant Muslim women in Los Angeles
Denne studien analyserer religiøs praksis og religiøse oppfatninger til muslimske innvandrerkvinner i Los Angeles-området. Undersøkelsen er basert på 26 livsfortellingsintervjuer, som ble utført i løpet av 2003-2007, så vel som deltakende observasjon.
Forsker: Inger Furseth