Terje Torkelsen: På livet løs. En praktisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke

Forfatteren undersøker og analyserer kirkelige medarbeideres erfaringer fra seks dyptgripende personalkonflikter. Alle har de funnet sted innenfor Den norske kirke. Felles er at informantene systematisk og over tid er blitt utsatt for negativ adferd på arbeidsplassen. Helse og livskvalitet er dramatisk forringet. Konfliktforløpet har ført til psykosomatiske plager og lange sykemeldinger. Sosial og trosmessig fungeringsevne er redusert. De aktuelle konfliktene vurderes som helsefarlige.

I analysen anvendes traumeteori og teori på mobbing i arbeidslivet som faglig forståelsesramme. Forfatteren framhever den betydningen organisasjonsfaktoren får når en undersøker trakassering på arbeidsplassen. En bør være ytterst tilbakeholden med å gjøre personlig sårbarhet til den sentrale forklaringen på det som har skjedd med informantene. Dette er desto viktigere fordi det i kirken verserer en rekke verdinormer som gjør kirken særlig sårbar i denne type konflikter.

I avhandlingen utvikles en differensiert tenkning omkring personalkonflikter basert i klassifisering av ulike konflikter ut fra et maktperspektiv. Med denne som utgangspunkt, understreker forfatteren nødvendigheten av ansvarlige lederes aktive engasjement ved alvorlige personalkonflikter i kirken. Siden det er normene for hva som er akseptabel adferd på en arbeidsplass og lederes evne og vilje til å praktisere disse som overvinner eller forhindrer trakassering, må arbeidsgiver sørge for å utvikle institusjonaliserte normer som forteller ansatte at trakassering ikke aksepteres. Forutsetningen er at ansvarlige ledere stiller seg bak disse normene.

Terje Torkelsen (f. 1948) er cand.theol. Siden 1994 har han vært ansatt ved Høgskolen i Stavanger. Han har også i mange år arbeidet som prest i Den norske kirke.

KIFO Perspektiv nr. 13 er en doktoravhandling innlevert ved Det Teologiske Menighetsfakultetet. Disputas var 24. mai 2003.

ISBN 82-519-1845-6. 312 sider. April 2003. Kr. 340,-. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no