KIFOs nye rapport «Vi er ikke de som roper eller klager høyest». Tanker om arbeidsmiljø og ny organisering blant fellesrådsansatte i Den norske kirke presenterer resultater fra en spørreundersøkelse og intervjuer med fellesrådsansatte i Den norske kirke. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er et forslag til omorganisering av kirken, hvor man forsøker å finne en løsning med en felles arbeidsgiverlinje for alle lokalt ansatte, inkludert prestene. Kirkerådet sendte i 2021 ut på høring et forslag til lokal organisering, også kalt prostifellesrådsmodellen, som ville innebære et nytt styringsorgan mellom dagens fellesråd på kommunenivå og bispedømmerådene. Vi har undersøkt hvordan fellesrådsansatte opplever arbeidsmiljøet og hvilke tanker de har om nåværende og fremtidig organisering av den lokale kirken. Undersøkelsene viser at fellesrådsansatte overordnet sett opplever et godt arbeidsmiljø, men at driftsansatte skiller seg ut fra øvrige grupper ansatte: De opplever lavere grad av anerkjennelse, trivsel, medvirkning og tilhørighet. Vi diskuterer utfordringer ved dagens organisering og bekymringer knyttet til fremtidig organisering, blant annet forholdet til kommunen og økonomiske bevilgninger, kirkens lokale tilknytning, byråkratisering og sentralisering, samt leders kompetanse. Rapporten har blitt utarbeidet på oppdrag fra Fagforbundet.

Les omtale her