Prosjektgruppens medlemmer:

Svein Ivar Angell er historiker/dr.art. Han er forskningsleder/forsker II ved Uni Rokkan-senteret i Bergen.
Ånund Brottveit er antropolog og høgskolelektor/forsker III ved Diakonhjemmet Høgskole.
Pål Ketil Botvar er statsviter/PhD og forsker II ved KIFO.
Olaf Aagedal (prosjektleder) er sosiolog/PhD og forsker I ved KIFO.
 Sunniva E. Holberg (prosjektmedarbeider KIFO) statsviter fra Universitetet i Oslo

> Relatert: Prosjektorganisering og kompetanse

 

Videreføring av tidligere forskning: Søkergruppen representerer flere forskningsmiljøer, men utgjør samtidig et samarbeidsnettverk som i flere år har arbeidet med lignende tema og trolig er det samfunnsvitenskapelige miljøet i Norge som har arbeidet mest med empirisk analyse om bruk av nasjonale symboler. I denne sammenheng har vi også mye erfaring fra tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsvitere og historikere som vi anser som særlig relevant for grunnlovsprosjektet. Vi vil kort presentere to av de viktigste prosjektene som forskerne i søkergruppen har arbeidet med på dette feltet:

Prosjektet ”Nasjonale symboler i Norden”. Dette var et omfattende tverrfaglig prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd med Olaf Aagedal som prosjektleder og. Prosjektet inkluderte en rekke delprosjekter der Angell, Botvar og Brottveit deltok som forskere: En skandinavisk survey om bruk av nasjonale symboler, en historisk komparativ analyse av skandinaviske nasjonalstatstradisjoner, analyser av etniske minoriteters forhold til nasjonale symbol og riter m.fl (Aagedal 2001, 2003, Brottveit, Hovland og Aagedal 2004).

”Dokumentasjon 2005”. Dokumentasjons- og forskningsprosjekt om den folkelige feiringen av unionsjubileet 2005 finansiert av Fritt Ord.  Dette prosjektet inkluderte også egne delstudier av den kirkelige markeringen av jubileet og av jubileets forhold til etnisk mangfold (Selbekk og Aagedal 2007, Brottveit og Selbekk 2006). Resultatene er analysert i en rekke vitenskapelige og allmennrettede publikasjoner, og også presentert og diskutert som utgangs-punkt for det kommende grunnlovsjubileet (Brottveit og Aagedal 2006, Aagedal 2008).

 

> Relatert artikkel: «Kunsten å jubilere»