Einar Vetvik og Torunn Omland: Kirkeerfaring med kirkeasyl

Rapportens tema er menighetenes erfaringer med kirkeasyl i 1993. Dette året hadde ca. 700 kosovoalbanere opphold i 140 kirker og bedehus over hele landet. De fleste hadde fått avslag på søknad om asyl i Sverige før de kom til Norge. Tilstrømmingen til kirkene startet tidlig i 1993, etter at norske myndigheter gjorde generelt vedtak om at asylsøkerne kunne sendes tilbake til Kosovo.

Staten karakteriserte kirkeasyl som en illegitim aksjon mot demokratiske vedtak. Sentrale kirkelige organer og personer støttet kirkeasylfenomenet under henvisning til at det «hellige rom» må være åpent for alle mennesker i nød. Situasjonen ble gjenstand for hemmelige forhandlinger mellom staten og kirkeledelsen. Resultatet ble en felles erklæring som ble utgangspunkt for at asylantene forlot kirkene i løpet av november 1993. De fleste asylantene har senere fått oppholdstillatelse. Selv om felleserklæringen løste situasjonen dengang, har fenomenet kirkeasyl fortsatt aktualitet.

Rapporten bygger på en omfattende undersøkelse blant ledere i lokale menigheter som hadde kirkeasylanter i 1993. Disse og andre nøkkelpersoner i arbeidet er intervjuet. I tillegg gjennomgås et betydelig dokumentarisk materiale.

Einar Vetvik
er cand.polit. og forskningsleder ved Diakonhjemmets høgskolesenter. Han har ledet prosjektet på oppdrag fra KIFO.

Torunn Omland
er cand.mag. og hovedfagsstudent i sosiologi. Hun har vært medarbeider/vit.ass. på prosjektet.

ISBN 82-519-1243-1. 178 sider. Kr. 175,– Utgitt juni 1997. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.