Harald Askeland: Reform av den lokale kirke – kontekst, prosess, utfall

Avhandlingen er en kvalitativ organisasjonssosiologisk analyse av reformprosesser innen Den norske kirke, med grunnlag i organisasjonsteori.

Målet har vært å undersøke hvordan arbeidet fram mot og med den nye kirkeloven, som kom i 1996, medførte endringer i kirken på lokalplanet. Materialet består av case-studier i fem kommuner: Søndre Land, Asker, Nøtterøy, Hjelmeland og Osterøy.

I analysene gjøres det forsøk på å knytte sammen en forståelse av reform som nasjonal strategi for endring av en hel sektor, og empiriske undersøkelser av de konkrete endringsprosesser som skjer på lokalplanet og er forankret der. Søkelyset settes på endringer i relasjonene mellom lokalkirke og kommune, i forholdet mellom det kirkelige fellesrådet i kommunen og menighetsrådet, og dermed på endringer i den lokalkirkelige ledelsesstrukturen og i det lokale kirkestyret.

Avhandlingen munner ut i ei drøfting av hvilke faktorer det er som styrer valg av styringsmodeller i kirken lokalt som følge av kirkelovsreformen.

Harald Askeland (f. 1963) er cand.sociol. Han var spesialrådgiver i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon da boken ble skrevet. Han var 1995–98 engasjert på deltid (50 %) i KIFO for å arbeide med prosjektet Organisasjon, styring og ledelse i Den norske kirke.

KIFO Perspektiv nr. 6 er en doktoravhandling innlevert ved Det teologiske fakultet.

ISBN 82-519-1567-8. 366 sider. Kr 380,–. Utgitt januar 2000. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no