Paul Otto Brunstad: Ungdom og livstolkning En studie av unge menneskers tro og fremtidsforventninger

På terskelen til et nytt årtusen befinner vi oss i en oppbrudds- og overgangstid. Tradisjoner brytes ned, uten at nye umiddelbart vokser frem. I denne tvetydige situasjonen fokuserer avhandlingen på 70 unge mennesker i den videregående skolen. Det er disse unges lengsler, tro og tenkning som er det sentrale tema. Gjennom intervjuer og egenproduserte tekster speiles inntrykk fra en reise gjennom et ytre og et indre landskap i forandring. De unges identitet og personlighet er i ferd med å formes for resten av livet. Spørsmålet er hvilket kulturelt råstoff de har til rådighet og hvordan de omsetter, former, forvalter og selv setter sitt preg på den «kulturelle kapitalen» de har fått formidlet gjennom hjem, skole og kirke.

Avhandlingens problemstilling er: Hvilke forventninger har unge mennesker i møte med fremtiden, og hva finnes av overgripende fortolkningsrammer i deres livstolkning, i deres fortrøstning, tro og tenkning? Svarene har relevans for enhver som har oppdrager- og formidlingsansvar i møte med dagens unge. Foreldre, lærere, prester, kateketer, ungdomsarbeidere og andre får i denne avhandlingen muligheter til å bli bedre kjent med den kulturelle situasjonen som omgir og preger dagens unge.

Paul Otto Brunstad (f. 1960) er Dr.theol. Han var ansatt ved Norsk Lærerakademi da avhandlingen ble skrevet.

KIFO Perspektiv nr. 3 er en doktoravhandling levert til Menighetfakultetet.

ISBN 82-519-1299-7. 294 sider. Kr. 320,–. Utgitt mars 1998. Tapir Forlag.
Bestilling: Boka er utsolgt i innbundet versjon.