Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme -analyser av høringen om staten og Den norske kirke

Høringen etter innstillingen fra Gjønnes-utvalget (NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke) var den mest omfattende som er gjennomført i Norge. Personer og organer over hele landet, på ulike nivåer, diskuterte saken og avga høringsuttalelse. Statens forhold til kirken har fått betydelig offentlig oppmerksomhet i fortsettelsen; i tillegg har spørsmålet om statens forhold til religionen blitt aktualisert i forbindelse med arbeidet med formålsparagrafer, og den økende flerkulturelle profilen i samfunnet. Sammenfatning av høringsuttalelsene ble lagt fram av Stiftelsen Kirkeforskning i to rapporter våren 2007.

I denne boken foretar vi for det første en mer inngående analyse og drøfting av noen sentrale temaer fra høringen, og går i dialog med deler av høringsmaterialet. Drøftingene omfatter spørsmålene om demokrati og valgdeltakelse, om sammenhenger mellom holdninger og sosiale og lokale forhold, og om hvordan forestillingen om menneskerettigheter fungerer i høringen. For det andre inneholder boken analyser av situasjonen fra andre nordiske perspektiver, som på en opplysende måte setter spørsmålet om kirkeordning inn i en større sammenheng.

Hans Stifoss-Hanssen

Inger Furseth (Dr. polit) er professor/forsker I ved Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO). Hennes forskning dreier seg om sosiale og religiøse bevegelser, det flerreligiøse samfunn, religion og kjønn og sosiologisk teori. Hun har blant annet utgitt A comparative study of social and religious movements in Norway, 1780s-1905 (2002), Innføring i religionssosiologi (2004, med Pål Repstad) og From quest for truth to being oneself: Religious change in life stories (2006).

OM FORFATTERNE

Jo Saglie (Dr. polit)
Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning
E-post: jo.saglie at samfunnsforskning.no

 

Ulla Schmidt (Dr theol)

Seniorforsker ved Stiftelsen Kirkeforskning

E-post: ulla.schmidt: teous@cas.au.dk

 

Pål Repstad (Dr. philos)

Professor ved Universitetet i Agder

E-post: pal.repstad at uia.no

 

Pål Ketil Botvar (Cand.polit)

Forsker II ved Stiftelsen Kirkeforskning,

E-post: pal.ketil.botvar at kifo.no

 

Njål Høstmælingen (Cand. jur)

Forsker II ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitet i Oslo

E-post: njaal.hostmaelingen at nchr.uio.no

 

Kristine Rødstøl (Cand. polit)

Førstekonsulent ved Riksrevisjonen

E-post: kristine.rodstol at riksrevisjonen.no

 

Göran Gustafsson (FD, TD h c)

Professor ved Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet

E-post: Goran.Gustafsson at teol.lu.se

 

Hans Raun Iversen (Cand theol)

Lektor i Praktisk Teologi ved Det teologiske Fakultet, Københavns  Universitet

E-post: hri at teol.ku.dk

 

Susan Sundback (PD)

Professor ved Sociologiska enheten, Åbo Akademi

E-post: Susan.Sundback at abo.fi

Innhold

Innledning

Del I. Analyse av høringen om staten og Den norske kirke

 

Jo Saglie

Valgordninger og kirkelig demokrati: En prinsipiell drøfting av utfordringer for det kirkelige demokratiet

 

Ulla Schmidt

Demokrati og valgordninger i Den norske kirke: Synspunkter, holdninger og strategier blant menigheter og medlemmer

 

Pål Repstad

Elite og grunnplan i Den norske kirkes styringsorganer

 

Pål Ketil Botvar

Statskirke på lokalplan: Er høringssvarene påvirket av sosiale og kulturelle forhold i kommunene?

 

Njål Høstmælingen

Spurv og kanoner: Menneskerettigheter brukt som argument i høringssvarene til stat-kirkeutredningen

 

Kristine Rødstøl

Kringsatt av fiender eller fargerikt fellesskap? Tros- og livssynsfrihet i høringen om Den norske kirkes framtidige relasjon til staten

 

Del II. Nordisk utblikk

Göran Gustafsson

Något om stat och kyrka i Sverige med sidoblickar på Norge

 

Hans Raun Iversen

Staten, folkekirken og religionspolitikken i Danmark

 

Susan Sundback

Förändringar av kyrka-stat relationerna i Finland

ISBN 978-82-519-2315-6 Veil. kr 395,- April 2008 Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo at kifo.no

Omtale i presse og media:

Klassekampen 12.04.2008
Halvparten mot reform