Aud V. Tønnessen: «…et trygt og godt hjem for alle»? Norske kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945

Avhandlingens tema er kirken og velferdsstaten. Forfatteren tar utgangspunkt i fremtredende kirkelederes kritikk av velferdsstaten i tiden etter 2. verdenskrig og legger spesielt vekt på å analysere deres syn på den sosialdemokratiske velferdsstatsideologi som vokste frem rundt midten av det 20. århundret. Det er et fokus som innebærer at forholdet mellom Den norske kirke og Det norske Arbeiderpartiet, står sentralt i undersøkelsen.

Analysen er historisk anlagt. Forfatteren ser velferdsstatskritikken i lys av mellomkrigs- og krigsårenes teologiske og kirkelige statsdebatt. I mellomkrigsårene fryktet kirkeledere en sosialistisk stat uten rom for kristne idealer. Kritikken de da formulerte dannet utgangspunkt for motstanden mot den nasjonalsosialistiske statsmakt under krigen. Velferdsstatskritikken etter krigen bygde på de samme tanker og den samme frykt for en totalitær stat.

Ved å nærme seg statsutviklingen etter 1945 gjennom kirkelederes kritikk av denne, kaster avhandlingen også lys over normative sider ved velferdsstatsprosjektet. Kritikken av velferdsstaten fra kirkelederes side var blant annet sterkt formet av seksualmoralske spørsmål og av debatten om hva slags statskirkeordning som var til beste for enheten i folk og samfunn. Slik gir avhandlingen perspektiver til dagens debatt om moral og statskirkeordning.

Aud V. Tønnessen (f. 1964) er universitetslektor/forsker ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo, hvor hun tidligere var stipendiat. Hun underviser på diakoni hovedfag og arbeider med et prosjekt om Kirkens Nødhjelps historie. Prosjektet drives i et samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

KIFO Perspektiv nr. 7 er en avhandling levert for graden dr.theol. ved TF.

ISBN 82-519-1611-9. 395 sider. Kr 380,–. Utgitt november 2000. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no