Prosjektet bruker nylig innsamlede data til å analysere ulike sider ved religion og religiøsitet i Norge 2008/2009

Blant annet religiøs tro og praksis, nye ritualer, alternativ religiøsitet, tradering av religion, religion og likestilling, religiøst mangfold, religion og offentlighet, medialisering av religion, religion og moral.

I 2007 fikk forskere tilknyttet KIFO (Ulla Schmidt, Knut Lundby, Pål Repstad, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar) ja på søknad til NSD om å formulere egne spørsmål til surveyundersøkelsen ISSP 2008, som er en gjentakelse av tidligere omfattende spørreundersøkelser omkring nordmenns forhold til religion.

Prosjektet skal munne ut i bok redigert av Ulla Schmidt og Pål Ketil Botvar, med artikler av ulike forfattere. I tillegg til redaktørene bidrar Knut Lundby, Ida Marie Høeg, Pål Repstad, May-Linda Magnussen, Jan-Olav Henriksen og Olaf Aagedal.

Boken deles i tre deler:
1) Religiøs tilhørighet, trosforestillinger og religiøs praksis
2) Religion i offentligheten
3 Religion, etikk og verdier

Ferdigstillelse: vår 2010