Helge Hernes: «og lærer dem …» Situasjonsrapport om dåpsopplæringen i Den norske kirke

Rapporten analyserer situasjonen for dåpsopplæring 4–5 år etter Kirkemøtets vedtak om «Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke». Rapporten presenterer resultater fra et evalueringsprosjekt som Agderforskning har utført på oppdrag fra KIFO.

«… og lærer dem …» har alltid vært et sentralt anliggende for kirken. Helt siden befalingen ble gitt, har undervisning i tilknytning til dåp vært en viktig del av Kirkens oppgaver. Dåp og opplæring har imidlertid vært knyttet sammen på forskjellige måter i ulike tidsperioder, på forskjellige steder i verden og i ulike kirkesamfunn. Denne boken er en situasjonsrapport 5 år etter at Kirkemøtet i 1991 vedtok Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke. Den belyser bl.a. følgende spørsmål:

* Hva gjøres i menighetene i forbindelse med dåpen og i årene deretter?
* I hvilken grad deltar barn i dåpsopplæringstiltak?
* Hvordan oppleves dåp og dåpsopplæring av foreldrene?
* Hvordan ivaretar foreldrene den kristne oppdragelsen?
* Hva opplever foreldre som hindringer for å gi barna en kristen oppdragelse?
* Hva oppleves i menighetene som hindringer for dåpsopplæringen?
* Hvor langt er menighetene kommet med å utarbeide lokale dåpsopplæringsplaner?
* Hva er situasjonen i menighetene når det gjelder å iverksette og gjennomføre dåpsopplæringstiltak?
* Hvilke rollefordelinger finnes i dåpsopplæringsarbeidet?
* Hvordan er samarbeids- og ledelsesforholdene i menighetene?
* Hvilke forhold ser ut til å forklare aktivitetsnivå m.v. i menighetene?

Helge Hernes
er dr.oecon. og tilknyttet Agderforskning. Han har vært engasjert som prosjektleder for dåpsopplæringsprosjektet som Agderforskning har utført på oppdrag fra KIFO.

ISBN 82-519-1237-7. 142 sider. Kr 145,–. Utgitt oktober 1996. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.