Sturla Sagberg: Autentisitet og undring. En drøfting av kristendommens plass i norsk barnehage i institusjonsetisk og personetisk perspektiv

Forfatteren tar sitt utgangspunkt i yrkesetiske og personlige konflikter knyttet til formidling av kristne høytider, tekster og tradisjoner i barnehage og skole. Den første hoveddelen av avhandlingen presenterer en analyse av formidlingsproblemene på bakgrunn av intervjuer med tjueen ansatte i barnehager, sammenlignet med synspunkter som preger offentlige dokumenter og stortingsforhandlinger omkring kristendommens plass i barnehagen. I den andre hoveddelen holdes denne analysen opp mot etiske teorier om religion og offentlighet (filosofen John Rawls, teologen Knud E. Løgstrup og en teologisk anvendelse av «toregimentslæren»). Her klargjør forfatteren de institusjonsetiske rammene som kan gis for kristendommens plass i barnehager. Han drøfter også individuelle yrkesetiske og personetiske konflikter i lys av spørsmålet om ekthet og autentisitet. Leverandørene av den viktigste teoretiske horisonten for denne drøftingen er filosofen Charles Taylor og teologen David Tracy. Fremstillingen konkretiseres ved at forfatteren i et eget kapitel diskuterer spørsmål om sannhet, toleranse og tolkning av menneskerettigheter i relasjon til spørsmålet om kristendomsformidling i offentlig pedagogisk virksomhet.  Resonnementet munner ut i et forsøk på å nærme seg institusjonsetiske, yrkesetiske og personetiske konflikter gjennom å gi etisk innhold til holdningen «undring».

Sturla Sagberg (f. 1951) er cand.theol. Han har vært tilsatt som høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskolen siden 1990.

Avhandlingen er skrevet med støtte fra Norges Forskningsråd. KIFO Perspektiv nr. 11 er en doktoravhandling innlevert ved MF. Disputas var 8. desember 2001.

ISBN 82-519-1712-3. 446 sider. Kr. 450,-. Utgitt november 2001. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no