Prosjektet er en kvantitativ og kvalitativ analyse av verserende livssyn i den norske befolkningen.

Studien baseres på to typer data: 1. en spørreskjemaundersøkelse, fra 1998, fra tre fylker. 2. 72 livsfortellingsintervjuer med informanter fra de tre fylkene, om deres livssyn og biografi. Målet er å studere sammen henger mellom personers livsløp og deres narrative fortolkninger av sine liv. I prosjektet analyseres og fortolkes livsfor­tellinger både som livsløp og som konstruksjon av selvet og identiteten. Slik etableres forbindelse mellom individers handlinger og refleksjoner med de strukturelle og historiske betingelser som disse livene er levd under.

Status: Prosjektet ble avsluttet i 2006

Inger Furseth er forsker ved KIFO.

Publikasjoner:

Bok:

  1. From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories. Hamburg: Peter Lang.

Artikler i peer-review tidsskrift og bok:

  1. From “Everything has a meaning” to “I want to believe in something.” Religious change between two generations of women. Social Compass (2): 157-168.
  2. The study of a reconstructed present and a reinterpreted past. Some notes on the use of life stories in the sociology of religion. I Religion and Social Transition, redigert av Eila Helander, 172-187. Helsinki: University of Helsinki.

Artikler i ikke peer-review bøker:

  1. Kvinner – mer religiøse enn menn? Religion 1998 om kjønn og religion. I Tallenes tale 2004. Perspektiv på statistikk og kirke. KIFO Rapport nr. 27, redigert av Ole Gunnar Winsnes, 79-93. Trondheim: Tapir.
  2. The Use of Life Stories in the Study of Religion. I Contemporary religion and church. A Nordic perspective. KIFO Rapport nr. 26, redigert av Ole Gunnar Winsnes, 33-45. Trondheim: Tapir.
  3. Verdimangfold og verdikonflikter gjennom livshistorier. I Verdier – flerfaglige perspektiver, redigert av Kai Ingolf Johannessen og Ulla Schmidt, 59-71. KIFO Rapport nr. 21. Trondheim: Tapir.
  4. Biografi, samfunn, kultur og religion. I Forskning og fundering. Religion og religiøsitet i skole, kirke og samfunn, redigert av Erling Birkedal m.fl., 237-250. Trondheim: Tapir.