Turid Skorpe Lannem og Hans Stifoss-Hanssen (red.): Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform

Denne boken springer ut av Den norske kirkes trosopplæringsreform – den er et resultat av reformens kompetanseutvikling. Helt fra trosopplæringsreformen startet har det vært klart at et nettverk skulle bygges opp for å fremme og dele kompetanse. De to første nettverksgruppene i reformen fullførte arbeidet sitt våren 2006, og legger her fram et skriftlig uttrykk for arbeidet. Det var stiftelsen Kirkeforskning som organiserte og tilrettela arbeidet i gruppene, som ble ledet av Ida Marie Høeg og Ole Gunnar Wisnes.

På oppdrag fra Styringsgruppa for reform av trosopplæringen i Den norske kirke, arbeidet gruppene med to temaer: Familie og læring. Disse temaene ble bearbeidet av gruppene gjennom flere samlinger. Samtidig kom prosessen til å handle en god del om å finne fram til egnet metode, som kunne stå til reformens profil. Det ble lagt vekt på praksisorientering og grunnplanets rolle. Nettverksgruppene var satt sammen av utøvende fagpersoner fra prosjekter og fagpersoner knyttet til relevante felt i universiteter og høgskoler. Disse behandlet sine temaområder med utgangspunkt i de prosjektene som var representert, med vekt på å utvikle relevant kunnskap for reformen.

I denne boka finnes spor av hele prosessen, med sterkt preg av de enkelte deltakerne og deres bidrag. Her er det både fremstillinger av konkrete opplæringstiltak, drøfting av disse tiltakene, og mer allmenne faglige refleksjoner. Boken tenkes ikke som en avslutning, den kommer midt i en utvikling. Men den er tenkt som et forslag til en arbeidsmåte der hvor man ønsker å kombinere avansert faglig arbeid med nærhet til praksis.

Boken kan bestilles fra KIFO: kifo@kifo.no