Sverre Dag Mogstad: Trostradisjon og livssituasjon En systematisk-teologisk analyse av hvordan etablere en korrelasjon mellom fortelling og erfaring med utgangspunkt i Hans Stocks og Georg Baudlers bibeldidaktiske teorier

Både skolens og kirkens formidling av bibelfortellinger befinner seg i en krise. Krisen er først og fremst knyttet til spørsmålet om bibelfortellingenes relevans. Så lenge fortellingene bare oppfattes som et gitt kunnskaps- eller sannhetsinnhold eller som illustrasjoner av dogmatiske sannheter, opplever mange en avgrunn mellom fortellingene og egen livssituasjon.

Avhandlingen tematiserer dette problemet ved å stille spørsmålet om hvordan en kan etablere en korrelasjon mellom fortelling og erfaring. Med utgangspunkt i to sentrale tyske bibeldidaktikere analyseres de teoretiske forsøkene på å begrunne en korrelasjon.

Avhandlingen viser at det er mulig, både på teologiske og allmenne premisser, å utvikle både konsistente og koherente teorier om forholdet mellom fortelling og erfaring. Utfordringen ligger derfor i, på grunnlag av elementer fra to fundamentalteologisk begrunnede korrelasjonsteorier og annen veletablert teori og empiri om forholdet mellom fortelling og erfaring, å utvikle en mer begrunnet og utvidet korrelasjonsteori. En slik korrelasjonsteori vil legge grunnlaget for en bibeldidaktikk som kan forholde seg til trostradisjonen og livssituasjonen som likeverdige størrelser. Dermed kan en også imøtekomme mye av den kritikken som finnes både i skolen og kirken, og som går ut på at evangeliefortellingene har overlevd seg selv og ikke angår det moderne menneske.

En slik bibeldidaktikk må arbeide med begge polene i korrelasjonen, både med trostradisjonen og med livssituasjonen. For det første betyr det at en må formidle evangeliefortellingene som konfigurasjoner forstått som tolket livserfaring. Fortellingene må altså ikke leses som illustrasjoner av en sak. Det betyr videre at bibeldidaktikken må utformes slik at nye lesere må få hjelp til å strukturere sine liv ved at konfigurasjonsnivået utløses i lesernes liv. For det andre må nåtidens mennesker få hjelp til å gi form til sine egne liv ved at de inviteres inn i en prosess hvor en henter opp livets bruddstykker og konfigurerer egne sammenhengende livsfortellinger. En slik bibeldidaktikk må hjelpe menneskene til å reflektere over disse egne livsfortellingene, slik at de kan forstå sine egne liv på en ny måte. Gjennom denne dobbelte prosessen vil en korrelasjonsteoretisk bibeldidaktikk hjelpe til med å formidle og fremme kristen livstolkning.

Sverre Dag Mogstad (f. 1948) er førsteamanuensis i religionspedagogikk ved Det teologiske Menighetsfakultet.

KIFO Perspektiv nr. 9 er en doktoravhandling innlevert ved MF. Disputas var 10. november 2001. Prøveforelesningene hadde som oppgitt tema: Hva er kristen oppdragelse? og selvvalgt tema: Babette kan lage mat. Skjebne og nåde i Karen Blixens novelle «Babettes Gjestebud».

ISBN 82-519-1699-2. 341 sider. Kr. 380,–. Utgitt 8. oktober 2001. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no