Eldre publikasjoner

 

Bøker

Botvar, P.K. 1998: Gud og grønne skoger: En undersøkelse av sammenhenger mellom religiøitet og miljøengasjment [God and green forests: A study of the relationship between religiosity and ecology] KIFO-report nr. 8.

Botvar, P.K. 1993: Religion uten kirke: Ikke-institusjonell religiøsitet i Norge, Storbrittania og Tyskland [Religion outside a Church: Non-institutionalized religiosity in Norway, Britain, and Germany] Diaforsk report nr. 10/1993.

Artikler

Botvar, Pål Ketil 2009. ”Alternative Religion – A New Political Cleavage?”, Politics and Religion vol. 2, no. 3. Cambridge University Press.

Botvar, Pål Ketil 2009. “Scandinavian Folk Churches, Chauvinism and Xenophobia”. In Holy Nations & Global Identities, ed. Margit Warburg, Brian Jacobsen and Annika Hvithamar. Brill, the Netherlands.

Botvar, Pål Ketil 2008. “Statskirke på lokalplan: Er høringssvarene påvirket av sosiale og kulturelle forhold i kommunene?” I Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red) Mellom prinsipper og pragmatisme, Analyser av høringen om staten og Den norske kirke. KIFO Perspektiv nr. 18, 2008.

Botvar, Pål Ketil. 2007. ”Why New Age is giving way to Spirituality. The silent revolution within alternative spirituality”. In Religion in Late Modernity. Essays in honour of Pal Repstad, ed. Inger Furseth and Paul Leer-Salvesen. Trondheim: Tapir Academic Press.

Botvar, Pål Ketil 2006. “Statskirkemodellen – mellom sivilreligion og nasjonalisme”. I Ulla Schmidt (red) Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. KIFO Perspektiv 16, 2006.

Botvar, Pål Ketil 2005. «The moral thinking of three generation in Scandinavia. What Role Does religion Play?» Social Compass. no. 2 2005: 185-195.

Botvar, Pål Ketil. 2004. ”The Civic Role of Individualised Religion. New Age and Social Capital”. Nordic Journal of Religion and Society 17 (2): 121-136.

Botvar, Pål Ketil 2004. «En rubrikk for det hellige? Metodiske problemer knyttet til å måle religiøsitet ved hjelp av surveys i: Ole Gunnar Winsnes (red): Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke. KIFO Rapport nr. 27. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2004.

Botvar, Pål Ketil 2003. «Ny åndelighet – spydspiss for samfunnsendring? Den politiske betydning av tendenser innenfor senmoderne religiøsitet i: Ole Gunnar Winsnes (red.): Tallenes tale 2003. Perspektiver på statistikk og kirke. KIFO Rapport nr. 25. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2004.

Botvar, Pål Ketil 2002. (sammen med Olaf Aagedal): «Øst er øst og vest er vest…? En sammenlikning av østnorsk folkekirkekristendom og sørvestnorsk vekkelseskristendom» i: Ole Gunnar Winsnes (red.): Tallenes tale 2002. Perspektiver på statistikk og kirke. KIFO Rapport nr. 23. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2002.

Botvar, Pål Ketil 2002. «Ny form for moral?» i: Kai Ingolf Johannessen og Ulla Schmidt (red.): Verdier – flerfaglige perspektiver. KIFO Rapport nr. 21. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2002.

Botvar, Pål Ketil 2001. ”Tro uten tilhørighet, tilhørighet uten tro. De nordiske folkekirkene og den religiøse pluralism” (Believing without Belonging, Belonging without Believing. The Nordic Folk-church and Religious Pluralism). I Pluralisme og identitet (pluralism and Identity), ed. Jan-Olav Henriksen og Otto Krogseth. Oslo: Gyldendal

Botvar, Pål Ketil 2001. …sin egen lykkes smed? Individualiseringens følger for religion og moral i vestlige samfunn (The maker of my own future? The consequences of individualisation on religion and morals in Western societies). I Pluralisme og identitet (pluralism and Identity), ed. Jan-Olav Henriksen og Otto Krogseth. Oslo: Gyldendal

Botvar, Pål Ketil 2000. Hvor individualisert er folkereligiøsiteten? (How individualized is Norwegian folk-religion?) I Troen er løs. Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (The relation between folk-religion, New Age and Christianity), ed. Leif Gunnar Engedal og Arne Tord Sveinall. Trondheim: Tapir forlag.

Botvar, Pål Ketil 2000. Kristen tro i Norden. Privatisering og svekkelse av religiøse dogmer (Christian Beliefs in the Nordic countries. Privatisation and the decline of dogmas), ed. Göran Gustafsson and Thorleif Pettersson. Stockholm: Verbum.

Botvar, Pål Ketil 1996. ”Belonging without Believing? The Norwegian Religious Profile Compared with the British one”. In Religion and Modernity. Modes of Co-existence, ed. Pål Repstad. Oslo: Universitetsforlaget.

Botvar, Pål Ketil 1995. «Når Øst møter vest… En undersøkelse blant utenlandsadopterte i Norge». Rapport 1/95, Diaforsk.

Botvar, Pål Ketil 1992. «Medisinpolitikk på sotteseng? Betydningen av norsk EF-tilpasning for apoteksektoren». Diaforsk-rapport 4/1992.