Prosjektet analyserer nedgangen i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme

Prosjektet er empirisk og undersøker endringene og bakenforliggende årsaker til nedgangen. Prosjektet skal tegne et bilde av dåpspraksis og nyere endringstendenser i Oslo bispedømme. Datagrunnlaget er intervjuer med foreldre medlem av Den norske kirke som har valgt alternative ritualer til dåp, surveyundersøkelsen Tros- og livssynsundersøkelsen fra 2012 og foreliggende registerdata (menighetenes årsstatistikk, Medlemsregisteret.)

Bemanning: Ida Marie Høeg (prosjektleder), Sunniva Holberg, Ann Kristin Gresaker

Publikasjon:

Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker
Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet.
Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme. KIFO Rapport 2015 : 2 130 sider. Se omtaleISBN 978-82-92972-39-7 ISSN 0807-7517