11. mai 2015
Tema: Kunsten å grunnlovs-jubilere. Tilbakeblikk på 2014- feiringen.

Olemic Thommessen, Stortingspresident, Åpningshilsen

Ola Svein Stugu, professor Universitetet i Trondheim: Jubile som minnepolitikk

Pål Ketil Botvar, KIFO: Jubileumsdeltagelse og jubileumsopplevelse. Nye resultater fra publikumsundersøkelser.

Gabriella Elgenius, Gøteborg Universitet: Super-17. mai: 17. mai 2014 och premisserna før populæra nationaldagar.

Svein Ivar Angell, Universitetet i Bergen: Grunnlovsjubileum som oppsedingsprosjekt.

Pål Ketil Botvar og Olaf Aagedal, KIFO: «I denne kirken for 200 år siden». Jubileumsfeiringene i valgkirkene fra 1814.

Narve Fulsås, professor Universitetet i Tromsø: En forsknings- og kunnskapsbasert feiring?

Ånund Brottveit, KIFO: En flerkulturell feiring?

Olaf Aagedal, KIFO: Feiringskonklusjoner: Ti teser om grunnlovsjubileet som minnepolitikk.

Avsluttende panel- og plenumsdebatt med deltagerne: Ola Mestad, professor Universitetet i Oslo, Atle Sommerfeldt, biskop i Borg, Khalid Salimi, Festivalsjef Melafestivalen, Eli Fure, underdirektør ved Riksarkivet.

Andreas Hompland, Konferanse- og panelleder.

 

27.-28. mars 2014
Tema: Return of religion in the public sphere? The Nordic countries from 1980 until the present.

Inger Furseth, KIFO and University of Oslo: Return of religion in the Nordic public spheres?

Michael Minkenberg, Europa-Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder): Religion, State, and Democracy in Western Societies: Old Questions and New Challenges

Inger Furseth, KIFO and University of Oslo, Kimmo Ketola, The Church Research Institute, Finland, Annette Leis Peters, Uppsala University and Bjarni R. Sigurvinsson, University of Iceland: Changing religious landscapes i Europe’s Nordic region 1980’s – 2013

Brian Jacobsen, University of Copenhagen, Lene Kuhle, Aarhus University, Ulla Schmidt, KIFO: Religion and State

Pål Ketil Botvar, KIFO, Jonas Lindberg, Uppsala University, Mia Lovheim, Uppsala University, Kati Niemela, University of Helsinki: Religion on the political agenda

Henrik Reintoft Christensen, Aarhus University, Ann Kristin Gresaker, KIFO, Knut Lundby, University of Oslo, Mia Lovheim, Uppsala University, Kati Niemela, University of Helsinki: Religion and the media

Inger Furseth, KIFO and University of Oslo, Kimmo Ketola, The Church Research Institute, Finland, Annette Leis Peters, Uppsala University, Pål Repstad, University of Agder, Bjarni R. Sigurvinsson, University of Iceland, Sivert Skålvoll Urstad, University of Agder: Religion and civil society – the interfaith sector

 

2. desember 2013
Tema: Religion og nasjon 1814-2014

Bente Engelsen, Riksarkivet: Kyrkja som arena for våre første nasjonale val

Ruth Hemstad, Nasjonalbiblioteket: «Min Fædrejord skal før drikke mit varme Blod før jeg sviger». Prestene og propagandakrigen 1814

Dag Thorkildsen, TF, UiO: Religion og nasjon i 1814; og utviklinga i åra etter

Svein Ivar Angell, Rokkansenteret UiO: Den norske kyrkja si rolle i tidlegare grunnlovsjubileer

Pål Ketil Botvar, KIFO: Må man være kristen for å være skikkelig norsk? Religion og nasjonal identitet i dagens Norge

Olaf Aagedal, KIFO: 17.mai-toget inn i kyrkja? Den norske kyrkja på nasjonaldagen.

Panelsamtale og plenumsdiskusjon om religion og kyrkje i Grunnlovsjubileet 2014. Panelleiar Gudleiv Forr, journalist og kommentator i Dagbladet.

Paneldeltakarar: Trude Evenshaug, Kyrkjerådet, Bente Sandvig, Humanetisk frobund, Shoaib Sultan, Islamsk Råd, Dag Thorkildsen, TF, UiO

 

28. mai 2013
Tema: Det livssynsåpne samfunn

Ulla Schmidt, KIFO: Framlegg av ny empiri fra KIFO-forskning

Sturla Stålsett, Generalsekretær Kirkens Bymisjon: Utredningen om «Det livssynsåpne samfunn» – Veivalget og hovedkonklusjoner

Ingunn Breistein, Instituttleder UiA: Religion i det offentlige rom – utfordringer knyttet til tros- og livssynsmangfoldet

Egil Morland, 1. lektor NLA Høgskolen: Grunnlovsendringen og stat-kirke forholdet

Sivert Angel, Rektor PTS: Folkekirken og den relogionspolitiske diskusjonen

Lene Kühle, Uddannelsesleder, Universitetet i Århus: Den danske situasjonen og religionspolitiske perspektive

 

29. – 30. mai 2012
Tema: Understanding Youth and Christian Youth Work in Civil Society

The Second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe.

Plenary Speakers:
Professor Friedrich Schweitzer (Department of Protestant Theology at Tübingen University): Adolescents’ right to religion – or: Why does society need religious program for adolescents?

Researcher Jacob Aars (Uni Research/Institute for Social Research, ISF): Voluntary associations, religion and trust.

Professor Heid Leganger-Krogstad (Norwegian School of Theology, MF): Confirmands’ Learning Trajectories.

 

29. november 2011
Tema: Religion og skole

Kerstin von Brömssen, Göteborgs Universitet: Religionskunskap utmanas: sekularisering, gränser och toleransens konturlöshet

Sissel Undheim, Universitetet i Agder: Modaliteter i multireligiøse kontekster. Om sannhet, fortellinger og bilder i de nye RLE-læreverkene

Elisabeth Haakedal, Universitetet i Agder: Kart og veikart, danning og hellighet

Bente Afse og Kristin Hatlebrekke, Høgskulen i Volda: Presentasjon av prosjektet «RLE på Sunnmøre»

Kristin Hatlebrekke, Høgskulen i Volda: RLE-lærerrolla: Terp eller terapi?

Geir Winge, Høgskolen i Vestfold: Elevers lesing av religionens kunst

Ida Marie Høeg, KIFO: Ritualisering av død i norsk skole

Kåre Fuglseth, Universitetet  i Nordland: RLE-læraren. Religion og skole i eit handlingsteoretisk lærarperspektiv

Univ. lektor Kerstin von Brömssen, Göteborgs Universitet, foreleste innen feltet ungdom, religion og undervisning i det flerkulturelle samfunnet, og kommenterte øvrige innlegg på seminaret.

 

23. mai 2011
Tema: Religion, frivillighet og offentlighet

Religion i barnehagen, kirkens arbeid blant syke, forkynnelse og motstand, og medlemsstatistikk for trossamfunn, var blant temaene som ble diskutert.

Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar Teologiske Høgskole:En felles mal for innsamling av data fra norske frikirker for å sammenligne og analysere den kirkelige aktiviteten i Norge.

Ragnhild Fauske, Høgskulen i Volda: Bruk av religiøse fortellinger i barnehager. En undersøkelse

Egil Morland, NLA Høgskolen: Forkynnelse og motstand. En undersøkelse av fenomenet «aktuell preken» i Dnk under 2. verdenskrig

Kari Korslien, Diakonhjemmet Høgskole: Kirkens støtte til syke, døende, pårørende og etterlatte

Olaf Aagedal, KIFO: Frivillighet og felirkulturalitet under VM på ski i Oslo 2011

Ulla Schmidt, KIFO: Frivillig rådsarbeid i Den norske kirke: En undersøkelse av menighetsrådsmedlemmer

 

7. desember 2010
Tema: Teologi i religiøst liv og religiøs praksis

Utgangspunktet var den nye boken «Norsk bruksteologi i endring» (red. Pål Repstad – KIFO Perspektiv, Tapir forlag).
En underliggende påstand og premiss for boken er at teologi også bedrives utenfor «definerte» teologiske steder som akademia og kirkeledelse, der folk for eksempel tar del i religiøs praksis og religiøst liv. I boken hevdes det derfor at ulike former for religiøs praksis samtidig også kan være en form for «bruksteologisk» refleksjon bland folk flest. I dette seminaret ble denne påstanden diskutert. Hvordan kan ulike uttrykk for religiøs deltakelse og praksis også forstås som en form for teologisk refleksjon? Og hva betyr i så fall det for teologi som akademisk og kirkelig virksomhet, ikke minst for hvordan den kan og bør nyttiggjøre seg empirisk forskning på religiøsitet og kirkelig praksis?

Pål Repstad, UiA: «Teologi studert gjennom religiøs praksis»

Elise Seip Tønnessen, UiA: «Fra autoritet til inderlighet – verdier og menneskesyn i ungdoms leirbilder»

Trond Skard Dokka, TF: «Er religiøs praksis også teologi?»

Birgitte Lerheim, TF/IKO: «Teologi på bedehuset og i lekmannsforsamlingene»

Egil Morland, NLA: kommentar og samtale

Elisabeth Haakedal, UiA: «Arbeidsbøker og teologi

Elisabeth Tveito Johnsen, PTS: kommentar og samtale

Tor Vegge, UiA: «En norsk Jesus? Teologi og kontekst»

Per Halse, Volda: kommentar og samtale

Ulla Schmidt, KIFO: Åpen samtale: Kontekst, religiøs praksis og teologi: Forskningsideer videre.

 

29. april 2010
Tema: Er Den norske kirke på vei til å bli mer demokratisk? – Hva kan vi lære av kirkevalget?
I dette seminaret ble det satt søkelys på utvalgte spørsmål om demokratireformen i Den norske kirke, på bakgrunn av evalueringen av kirkevalget 2009. Seminaret ble arrangert i samarbeid med MF.

Innledning v/forsker Ulla Schmidt, KIFO og prof. Sverre Dag Mogstad, MF.

«Var preferansevalg en god ide? Valgordninger for valg til kirkelige råd sett i etterkant av kirkevalget 2009» v/prof. Aanund Hylland, økonomisk institutt, UiO: respons: forsker Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning.

«Velgere og kirkevalg: Hvem deltar og hvorfor – og hvorfor deltar noen ikke? v/forsker Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning.

«Valgdeltakelse og kirkevalg: Hva er en rimelig målsetning?» v/ forsker Ulla Schmidt, KIFO.

«Demokrati i Den norske kirke – mer enn kirkevalg».
Prosjektleder Sissel Vartdal, Kirkerådet; Førsteamanuensis Kjetil Fretheim, Menighetsfakultetet; Høgskolelektor Marit Bunkholg, Det praktisk-teologiske seminar

 

7. desember 2009
Tema: «Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja»

Det skjer i dag ei «kulturalisering» av Den norske kyrkja. Frå kyrkjeleg hald blir det satsa meir på å profilere kyrkja som kulturinstitusjon og kulturaktør. Døme på dette er den kyrkjelege kulturmeldinga i 2005 og etablering av kulturrådgjevarstillingar i seks bispedømme i 2009. Eit anna døme er kyrkja si involvering i den nye pilegrimssatsinga. Forsking viser også at det frå kulturlivet si side er ein aukande bruk av kyrkjerommet til kulturarrangement (julekonsertar, kyrkjekonsertar under festivalar osv).

På dette KIFO-seminaret blei det rette søkelyset mot kva utfordringar denne «kulturaliseringa» av kyrkja skaper for forsking. Korleis ytrar den seg og kva forskingsmessig kunnskap fins på feltet?
Korleis skal vi tolke denne utviklinga? Kva er kyrkja sin funksjon i norsk kulturliv? Kva gjer ei slik satsing med kyrkja si sjølvforståing og kyrkja sitt omdømme? Kva utfordringar skaper kulturell pluralisering for kultursatsing i ei nasjonal folkekyrkje? Kva problemstillingar reiser dette for kulturforsking og kyrkjeforsking?
På seminaret blei empiriske dokumentasjonar og casedrøftingar kombinera med presentasjon av teoretiske perspektiv på feltet.

Velkomst og introduksjon til programmet ved Ulla Schmidt, fungerande forskingssjef og Olaf Aagedal, professor KIFO

Lisbeth Mikaelsson, professor UiB: «Perspektiv på mål og strategiar i den statlege pilegrimssatsinga»

Harald Olsen, forskar UiA: «Pilegrimsmål og kulturell identitetsfaktor»

Leif Gunnar Engedal, professor MF: «Fangar på pilegrimsvandring»

Pål Repstad, professor UiA: «Julekonsertar som kyrkjeleg kulturprofilering»

Margunn Sandal, stipendiat TF: «Kyrkjeromet sine atmosfærar»

Erik Hillestad, dagleg leiar KKV: «Kulturkyrkje – spesialdisiplin eller breiddeidrett»?

Avsluttande panelsamtale og plenumsdiskusjon:
«Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja: kyrkjepolitiske, kulturpolitiske og forskingsmessige utfordringar».

 

11. og 12. mai 2009
Tema: Ny religionsundersøkelse: Sentrale funn om religion, offentlighet og moral

Første dag før lunsj var det «Mini-seminar», åpent for alle interesserte, der KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt presenterte og diskuterte noen sentrale funn fra en undersøkelse i 2008 av religion i den norske befolkningen.

– Hva skjer med religiøs tro og praksis i Norge – blir tradisjonell kirkelig religion mer influert av alternativ religiøsitet?
– Hva mener nordmenn om bruk av religiøse symboler og kleesplagg i offentlige institusjoner? Eller om at religion har innflytelse i den offentlige sfære?
– Og hvordan endrer holdninger til omdiskuterte moralspørsmål seg blant de tradisjonelt kirkelig religiøse, sammenlignet med den øvrige befolkning?

Etter lunsj var det fagseminar med tema:
– «Kvantitative religionsdata fra en dansk forskersynsvinkel» – forelesning v Peter Lüchau, PhD i religionssosiologi, Københavns Universitet
– Diskusjon av fremlegg av artikkelutkast til boken «Religionens tilbakekomst?» (red. Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt).
Kommentator: Peter Lüchau

Framlegg v./:
Ida Marie Høeg: Religion – livsfaser og tradering

Pål Ketil Botvar: Alternativ religiøsitet

Ulla Schmidt: Religion og Moral

May Linda Magnussen: Religion, kjønn, likestilling

Pål Repstad: Regionale former for religion

Knut Lundby: Media som ressurs i religiøs livstolkning

Neste dag fortsatte fagseminaret med framlegg v/ Morten Sandland: Contextual Ecclesiology – a comparative study of new congregations in a Norwegian folk church and a Thai minority church.

 

17. november 2008
Tema: Ungdom og religion – og kirkens arbeid med konfirmasjon

Gjesteforeleser var  Dr Kati Niemelä, seniorforsker ved det finske Kirkeforskningsinstituttet med åpningsforelesning:
«Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe»

Andre bidrag:
Post Doc/gjesteforsker Mia Løvheim, IMK/UIO: «Religion som resurs? Om religion, livssyn, värderingar och hälsa bland unga i Sverige»

Forsker Ida Marie Høeg, KIFO og førsteamanuensis Bernd Krupka, KUN: – fra den internasjonale (europeiske) konfirmasjonsstudien

Forsker Pål Ketil Botvar, KIFO: – fra CULCOM-studien av ungdom, religion og menneskerettigheter

 

21. og 22. april 2008
Tema: Kirke-Stat. Boklansering: Mellom prinsipper og pragmatisme – analyser av høringen om staten og Den norske kirke (Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth, red)

Redaktørene la fram hovedpunkter og funn i analysene. Videre var det innlegg ved:

Ulla Schmidt: ”Valgordninger og demokrati i kirken”

Jo Saglie: ”Demokratiforståelse”

Trond Bakkevig og Ine Marie Søreide: ”Refleksjoner om kirkelig demokrati”

Njål Høstmælingen og Kristine Rødstøl: ”Menneskerettigheter og kirkeordning”

Pål Repstad: ”lite og grunnplan i diskusjonen om kirkeordning”

Seminarets andre dag hadde framlegg ved:

Ottar Michaelsen, UiA ”Likestilling i pensebevegelsen”. Respondent Inger Furseth, KIFO.

Pål Ketil Botvar, KIFO ”Statskirken på lokalplan. Metodiske utfordringer”. Respondent: Olav Helge Angell, DiaForsk.

Hans Stifoss-Hanssen, KIFO: ”Prosjekt for stillingsrekruttering i Den norske kirke”. Respondenter: Harald Hegstad, MF og Marit Bunkholt, PST.

 

5. og 6. november 2007
”Folkekirke i Oslo? Tallenes tale og Den norske kirkes selvbilde”.

På dette seminaret ble det markert at tidligere forskningssjef ved KIFO, Ole Gunnar Winsnes skulle gå av med pensjon 30. november. Første dag var viet hans siste prosjekt:

Tittelen på foredraget til Ole Gunnar Winsnes: ”Folkekirke i Oslo? Nye analyser av det pluraliserte Oslo, og refleksjoner over kirkelig strategi”.
Respondenter: Sturla Stålsett, generalsekretær Kirkens Bymisjon og Hege Malterud, prosjektleder OBDR.

Videreføring av temaet ”Folkekirke i Oslo?” ved Håkon Lorentzen, forsker, Institutt for samfunnsforskning og John Egil Rø, stiftsdirektør Oslo Bispedømme.

Panelsamtale ledet av Pål Repstad, professor Universitetet i Agder. Deltagere: Inger Anne Naterstad, Oslo bispedømmeråd/studentprest, Ulla Schmidt, forsker KIFO, Morgen Holmquist, universitetslektor MF, Arne Backer Grønningsæter, forsker FAFO.

På seminarets andre dag var det framlegg ved:

Ruth Ingrid Skoglund, NLA ”Analyse av innhold og deltakerstruktur i helklassesamtaler”. Respondent Ida Marie Høeg, KIFO.

Pål Ketil Botvar, KIFO ”Statskirke på lokalplan”. Respondent Hans Stifoss-Hanssen, KIFO.

Solgjørg Marjala, HiVolda ”Åpen kirkegruppes og Lyngenlæstadianernes konfliktfylte tilhørighet til den norske kirken”. Respondent Pål Repstad, UiA.

Ida Marie Høeg, KIFO ”Identitetsdimensjonen i dåp og navnefest”. Respondent Inger Furseth, KIFO.

 

7. og 8. mai 2007
”A spiritual revolution” in Skandinavia? – Refleksjoner på bakgrunn av en studie av alternative behandlere.

Hovedforeleser og respondent varUniversitetslektor dr. teol. Lars Ahlin, Universitetet i Århus, og tema:

Framlegg: Pål Ketil Botvar: «Tilhører, klient eller terapeut? Alternativ-religiøsitet på ulike nivåer», respondent Lars Ahlin.

Framlegg: Lilly-Anne Elgvin: «Læstadius’ språk og metaforikk», respondent Hans Stifoss-Hanssen.

Framlegg: Ida Marie Høeg: ”Den kroppslige dimensjonen”, et kapittel fra avhandlingen: ”Velkommen til oss.” Ritualisering ved livets begynnelse, respondent Lars Ahlin.

Framlegg: Per Magne Aadnanes:»I Grevens tid. Om kristendomshat og satanismefrykt», respondent Lars Ahlin.

 

Seminarets andre dag ble holdt i samarbeid med Kirkerådet og utgjorde et eget seminar om kirkelig demokrati.
Sted: Trafikanten møterom, Oslo S

Åpning ved direktør Jens-Petter Johnsen, Kirkerådet

Hva sier stat – kirke-høringen om demokrati og valgordninger? Presentasjon ved forsker 1 Ulla Schmidt.

Kirkelig demokrati – mellom politisk demokrati og folkebevegelsesdemokrati. Innledning ved seniorrådgiver Per Kristian Aschim, Kirkerådet. Samtale.

Direkte og indirekte valg. Følger for demokratisk innflytelse, maktfordeling og sammenheng mellom nivåer i organisasjoner med flere nivåer. Forsker 2 Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning.

Synodalstrukturen – en særegen kirkelig demokratisk struktur? Biskop Olav Skjevesland.

Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan”. Erfaringer med Svenska kyrkans demokrati.  Sören Ekström, tidl. Generalsekretær i Svenska kyrkan.

 

6.-7 november 2006
KIFO-seminar

Dette seminaret konsentrerte seg tematisk om kirke-stat prosessen vi er midt inne i, og ble holdt i forkant av kirkemøtets behandling av høringsuttalelsen. Gjesteforeleser og kommentator, Anders Bäckström, er professor i religionssosiologi ved Universitetet i Uppsala og forskningssjef. Han er også leder for forskningsprosjektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka”. Seminaret fant som vanlig sted på Diakonhjemmets høgskolesenter.

Boklansering: ”Endring og tilhørighet – statskirkespørsmålet i perspektiv”, red. Ulla Schmidt. Forfattere: U. Schmidt, Turid K. Seim, Oddbjørn Leirvik, Ole Gunnar Winsnes, Pål Ketil Botvar. Diskusjon med bidrag fra forfatterne og fra Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Anne Stensvold, Ingunn F. Breistein og Shoaib Sultan.

Seminaret hadde følgende framlegg:

Ulla Schmidt: Hovedlinjer i debatten rundt Gjønnesutvalgets utredning. Kommentator: Per Tanggaard.

Pål Ketil Botvar: Statskirkemodellen mellom sivilreligion og nasjonalisme. Kommentator: Olaf Aagedal.

Erling Birkedal: Gudstro og erfaring ti år etter. Longitudinelt. Kommentator: Pål Repstad.

Carl-Erik Grimstad: Om forholdet mellom kongemakt og statskirke. Kommentator: Anders Bäckström.

Irene Trysnes: ”Å campe med Gud” Kristne sommerstevner på Sørlandet, feltet og feltarbeidet. Kommentator: Hans Stifoss-Hanssen.

Forelesning ved Anders Bäckström: Forskningens rolle i arbeidet med endring av kirke-statrelasjonen: Erfaringer fra Sverige. Responser: Per Kristian Aschim og Inger Furseth. Samtale.

 

24. og 25. april 2006
Tema: Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom.

Foreleser og respondent av dr. philos Knut Lundby.

Følgende hadde framlegg, respondenter står i parentes.

Pål Ketil Botvar: ”Forholdet mellom politiske og religiøse dimensjoner i et empirisk materiale”. (Hans Stifoss-Hanssen)

Helle Myrvik: ”Om samboerskapets mening”. Utkast til analyse (Ida Marie Høeg)

Ida Marie Høeg: ”Religiøse navnefester”  (Per Magne Aadnanes)

Per Magne Aadnanes: ”Utfordringa frå den nyreligiøse okkultismen” (Pål Repstad)

Ulla Schmidt: ”Offentlig teologi og Den Norske kirke” (Knut Lundby)

Inger Furseth: ”View on marriage among immigrant Muslim women in the Los Angeles area” (Knut Lundby)

Hans Stifoss-Hanssen og Lars Johan Danbolt: “Kirkelige ritualer etter katastrofer og ulykker” (Pål Repstad)

 

28. og 29. november 2005

Erik Karlsaune holdt et foredrag med tittelen Forskningsmiljøet som skapte ”The social construction of reality”. Karlsaune er amanuensis ved NTNU. I tillegg var Pål Repstad hovedrespondent. Repstad er professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder og professor II ved KIFO.

Framlegg og respondenter:

Astri Ramsfjell: Leserrolle og barndomskonstruksjon i bibelbøkene. (Ulla Schmidt)

Per Kristian Aschim: Menighetsrådet – ideal og virkelighet. (Pål Repstad)

Pål Ketil Botvar: Så fast en borg….(Ole Gunnar Winsnes)

Inger Furseth: Constructing Worldviews: Religion, Gender and Self in the Life Stories of Norwegians. (Erik Karlsaune)

Olaf Aagedal: “Kampen om fortida. Unionsjubileet som nasjonal identitetspolitikk” (Hans Stifoss-Hanssen)

Ida Marie Høeg: Evaluering av bispenominasjon i Borg (Pål Repstad)

Ulla Schmidt  (Erik Karlsaune)

 

9. og 10. mai 2005

Gjest, foreleser og hovedkommentator var professor Ingvild Gilhus fra Religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen (10. mai).

Åpning: Ulla Schmidt

Pål Ketil Botvar (KIFO): Underbygger statskirkesystemet fremmedfrykt? En analyse av data fra surveyundersøkelsen Nasjonal identitet 2003 (Pål Repstad og Ulla Schmidt)

Per Magne Aadnanes (Volda): Meditasjon – ein livssynspåverknad frå aust? (Pål Repstad og Jorun Lunestad)

Lilly-Anne ø. Elgvin (HiF): L.L. Læstadius’ religiøse språk og teologiske metode (Pål Repstad og Per Kristian Aschim)

Espen Dahl (PTS): Innledning til avhandlingen: «The holy and the everyday: a phenomenological approach» (Ida Marie Høeg og Per Magne Aadnanes)

Forelesning: Ingvild Gilhus: «Hvis himmelen fantes, hva ville du ønske at Gud sa når du ankom?» Analyse av et materiale fra Dagbladets Magasinet. Samtale

Olaf Aagedal (DHS): Ad minnegudstjenester 12. juni 2005: Hvordan blir forholdet mellom kirke og nasjon tolka og «iscenesett» denne dagen? (Inger Furseth og Birgitte Lerheim)

Ida Marie Høeg (KIFO): Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten (Lilly-Anne Ø. Elgvin og Thor Strandenæs)

Pål Repstad (KIFO/HIA): Uttrykt og innebygd normativitet i forskningen. Drøftinger med utgangspunkt i teologi og empirisk religionsvitenskap (Ingvild Gilhus og Ulla Schmidt)

 

8. og 9. november 2004

Høstens seminar var det første i nye lokaler på Diakonhjemmet, i lokalene til forskningsavdelingen (Diaforsk). Gjest, foreleser og hovedkommentator var professor Fredrik Engelstad ved Institutt for samfunnsforskning ISF (instituttleder med arbeidsfelter makt, sosial rettferdighet, vitenskapsteori). Forelesningstema: «Makt i personlige relasjoner». Resten av programmet:

Birgitte Lerheim (TF): Vedkjenning og gjenkjenning (Per Kristian Aschim og Ulla Schmidt)

Per Kristian Aschim (MF): (Kap fra avhandling) (Espen Dahl og Pål Repstad) Irene Trysnes (HiA): Fra et feltarbeid på kristne sommerstevner (Inger Furseth og Thor Strandenæs)

Erling Birkedal (IKO): Prosjektstart: Tilskuer eller deltaker? Empirisk undersøkelse av rekrutterende faktorer i kirkens dåpsopplæring for småbarn (Ida Marie Høeg og Fredrik Engelstad)

Thor Strandenæs (MHS): Misjonshøgskolens barneprosjekt – ny giv (Ruth Ingrid Skoglund og Pål Ketil Botvar)

Kai Ingolf Johannessen (DHS): Kirken som moralsk faktor (Fredrik Engelstad og Per Magne Aadnanes)

Seminar i seminaret: Pål Repstad: Om å skrive avhandling

 

25. og 26. mars 2004

Gjest utenfra var Margit Warburg, professor ved Institut for religionshistorie, Københavns universitet, Danmark.

Per Kristian Aschim (MF): De geistlige foreningene fra 1842 og utover – organisering av en drøftende presteoffentlighet i det sivile samfunn? (Pål Repstad og Inger Furseth)

Astri Ramsfjell (DMMH): Didaktiske fortellinger for barn (Birgitte Lerheim og Ole Gunnar Winsnes)

Margit Warburg: Ni sider af samme sag: Et eksempel på religiøs arkitektur som religionssociologisk studieobjekt (forelesning).

Pål Ketil Botvar (KIFO): Metodiske fallgruver. Om å måle religiøsitet ved hjelp av spørreskjema (Pål Repstad og Olaf Aagedal)

Ida Marie Høeg (KIFO): Utkast til et kapittel om «fadderskap» (Margit Warburg og Helga Lande)

Ulla Schmidt (KIFO): Skisser fra et prosjekt: Verdifellesskap og kirkeordning (Kai Ingolf Johannessen og Margit Warburg)

 

21. november 2003

Høsten 2003 var seminaret en dag, i forlengelse av forskerkurset.

Pål Ketil Botvar (KIFO): The Civic Role of Individualized Religion. A Survey Among Readers of a Norwegian New Age-Magazine (Pål Repstad og Birgitte Lerheim)

Espen Dahl (PTS): På sporet av nattverden: Om Proust, tingene og tiden (Ulla Schmidt og Pål Repstad)

Olaf Aagedal (DHS): Med utgangspunkt i artikkelen: Når kyrkja brenn … : Metodologiske implikasjoner for empirisk forskning på religion (Pål Repstad og IngerFurseth)

 

7. og 8. november 2002

Gjest utenfra var Eila Helander fra Universitetet i Helsinki.

Kai Ingolf Johannessen (DHS): Kirken i moderne/senmoderne offentlighet (Harald Hegstad og Ulla Schmidt).

Eila M Helander: New wine in old skins? The summer conventions of the Finnish revival movements (forelesning. Helander er professor i kirkesosiologi ved universitetet i Helsinki, Finland)

Jan Martin Berentsen (MHS): Missiological pleas for cultural diversity: Two voices from the non-Western world (Eila Helander og Birgitte Lerheim)

Espen Dahl (PTS): Fra prosjektet Kontinuitet og annethet. En studier av samspillet mellom det hverdagslige og gudstjenesten (Kai Ingolf Johannessen og Jan Martin Berentsen).

Inger Furseth (KIFO): Fra prosjektet: Life Stories and World Views: Jan: I’m a sceptic (Eila Helander og Olaf Aagedal)

Ruth Ingrid Skoglund (NLA): Noe om begrepet «livstolkning» (Per Magne Aadnanes og Ole Gunnar Winsnes)

Pål Ketil Botvar (KIFO): Har privatreligiøsiteten politiske konsekvenser? (Pål Repstad og Per Magne Aadnanes)

 

11. og 12. april 2002

Gjest utenfra var Pål Repstad, professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder.

Gjester den andre dagen var Professor Patrick Keifert og Patricia Taylor Ellison fra Church Innovations Institute i USA. De var i Oslo i forbindelse med et menighetsbyggingsseminar som ble arrangert av Kirkerådet, KA og KIFO. Keifert er Professor of Systematic Theology at Luther Seminary, St. Paul, Minnesota.

Pål Repstad: Noe om makt i kirken.

Ida Marie Høeg (KIFO): Navnefest – alternativ til dåp (Pål Repstad og Ole Gunnar Winsnes).

Morten Huse og Cathrine Hansen (KIFO): En fremtid for prester? En presentasjon av

prosjektet Fremtidsbilder (Inger Furseth og Birgitte Lerheim)

Ulla Schmidt (KIFO): Folks tenkning om dødshjelp; kapitel 2 (Pål Repstad og Pål Ketil Botvar).

Professor Patrick Keifert og Patricia Taylor Ellison: Church Innovation Institute, Minneapolis: Church research in the USA (Introduction and discussion)

Kai Ingolf Johannessen (DHS): Reason, Rights and Religion; noe om religiøse verdier i offentlig verdidebatt (Patrick Keifert og Ulla Schmidt)

Astri Ramsfjell (DMMH): Hva er et barn – om «kirkens barn» i kirkebøkene (Lilly-Anne Elgvin og Ida Marie Høeg).

Pål Ketil Botvar (KIFO) og Jorun Lunestad (DHS): Sin egen religions smed? En studie i den norske alternativreligiøsiteten (Inger Furseth og Pål Repstad).

 

1. og 2. november 2001

Gjest utenfra var Nils G. Holm, professor i religionsvetenskap ved Abo Akademi, Finland.

Ida Marie Høeg (KIFO): «Velkommen til oss». En studie i livstolkning og overgangsritualer hos nylig etablerte foreldre (Nils G Holm og Inger Furseth).

Nils G Holm: Religiøse opplevelser i tilknytning til ritualer (forelesning). Holm er professor i religionsvetenskap vid Abo Akademi, Finland.

Pål Ketil Botvar (KIFO): Ny religion og politikk. Sammenheng mellom religiøsitet og politisk atferd i Norge (Nils G Holm og Ida Marie Høeg)

Kristin Lorentzen (IKO): Erfaringer med dåpsopplæring (Pål Ketil Botvar og Magnar Hjertenæs).

Inger Furseth (KIFO): Analyse av en informant fra livsfortellingsprosjektet: Kjell:

Proving I am Somebody (Nils G Holm og Olaf Aagedal).

Lilly-Anne Elgvin (HIFM): Fra prosjektet: Læstadius’ særpreg som forkynner (Inger Furseth og Ole Gunnar Winsnes).

Birgitte Lerheim (TF): Fra prosjektet: Trua sitt einfald – kjærleiken sitt mangfald, eller trua sitt mangfald – kjærleiken sitt einfald. Kyrkje mellom skaparverk og Gudsrike (Kai Ingolf Johannessen og Jan-Martin Berentsen).

Kai Ingolf Johannessen (DHS): Religiøse verdier i offentlig verdidebatt (Sturia Sagberg og Ulla Schmidt).

 

29. og 30. mars 2001

Gjest utenfra var Tage Kurtén, professor ved teologisk fakultet ved Åbo Akademi, Finland.

Morten Huse (KIFO): Fra prosjektet: Nyorganisering av prestetjenesten (Pål Ketil Botvar og Ole Gunnar Winsnes).

Tage Kurtén: Pluralism, modernitet och senmodernitet: Randanmärkningar till några begreppsanvändningar i RAMP-undersökningen.

Ulla Schmidt (MF): Om folks tenkning omkring eutanasi-spørsmålet (Tage Kurtén og Ida Marie Høeg)

Sturla Sagberg (DMMH): Om etiske perspektiver på kristendomsformidlingen barnehagen (Ruth I. Skoglund og Birgitte Lerheim).

Birgitte Lerheim (TF): Fra prosjektet: Trua sitt einfald – kjærleiken sitt mangfald, eller trua sitt mangfald – kjærleiken sitt einfald. Kyrkje mellom skaparverk og Gudsrike (Tage Kurtén og Ulla Schmidt).

Ruth Ingrid Skoglund (NLA): Fra prosjektet: Barns livsspørsmål i møte med KRLundervisningen (Kristin Lorentzen og Ole Gunnar Winsnes).

Birger Løvlie (HVO): Fra prosjektet: Skotsk innflytelse på norsk kirkeliv (Vidar L. Haanes og Sturla Sagberg).

Lilly-Anne Ø. Elgvin (HIFM: Fra prosjektet: L.L. Læstadius’ særpreg som forkynner (Birger Løvlie og Tage Kurtén).

 

9. og 10. november 2000

Gjest utenfra var Anders Bäckström, professor i religionssosiologi ved universitetet iUppsala og forskningssjef ved Diakonivetenskapliga instituet (DVI), Sverige.

Anders Bäckström: «Från statskyrka till fri folkkyrka». Resultater fra et prosjekt (Foredrag).

Cathrine Hansen (KIFO): Hvorfor slutter ikke flere i prestetjeneste? (Bidrag fra rapporten: Lærdommer utenfra. Erfaringer fra prester som ikke er i menighetstjeneste) (Anders Bäckström og Harald Askeland).

Ida Marie Høeg (KIFO): Presentasjon av resultater fra Medlemsundersøkelsen; f.eks. noe om folks holdninger til kirkebygget (Anders Bäckström og Per Tanggaard).

Pål Ketil Botvar (KIFO/DHS)): Hvor individualisert er folkereligiøsiteten egentlig? (Ulla Schmidt og Magnar Hjertenæs).

Tore Laugerud (KR): «Noe» fra Misjonsprosjektet (Morten Huse og Ole Gunnar Winsnes).

 

29. og 30. mars 2000

Gjest utenfra var Ole Riis, fra Institut for Sociale Forhold og Organisation, Universitetet i Aalborg, Danmark.

Ulla Schmidt (MF): Folks etiske argumentasjon i forbindelse med eutanasiproblematikken (Ole Riis og Harald Hegstad).

Ole Riis: Religiøs og moralsk pluralisme i Norden (foredrag).

Olaf Aagedal (DHS): Kyrkja og det nasjonale. Om den nasjonale dimensjonen i folkekyrkje/statskyrkje-institusjonen (Inger Furseth og Ole Riis).

Ida Marie Høeg (KIFO): Kirkelige livsfaseritualer. Teorigrunnlag for analyse av data fra Medlemsundersøkelsen (Ole Riis og Olaf Aagedal).

Geir Afdal (HIFM): The Complexity of Tolerance. Concetual and Theoretical Issues (Ole Gunnar Winsnes og Ole Riis).

Harald Hegstad (KIFO) og Tore Laugerud (KR): Tolkning av data fra Misjonsprosjektet (Ole Riis og Thor Strandenæs).

Jorun Lunestad (og Pål Ketil Botvar)(DHS): Nyreligiøses forhold til kirke og kristendom (Tore Laugerud og Ole Riis).

 

8. november 1999

Ruth Ingrid Skoglund (NLA): Analyse av noen intervju- og observasjonsdata: Barns religiøse livsspørsmål (Ole Gunnar Winsnes og Eila Helander)

Eila Helander: Finnish women missionaries and local development in Africa (forelesning).

Thor Strandenæs (MHS): Barnet som kultdeltaker i henholdsvis gassisk og i norsk gudstjenestefeiring (delprosjekt under paraplyen; Barnet i kirkens teologi og praksis) (Eila Helander og Tore Laugerud/Harald Hegstad)

Inger Furseth (KIFO): Analyse av et fåtallintervjuer i prosjektet Livsfortellinger og

trossystemer; i perspektivet: Livsfortellinger som grunnlag for utvidelse av kunnskap om religiøsitet (Olaf Aagedal og Eila Helander)

Pål Ketil Botvar og Jorun Lunestad (DHS): Data fra en undersøkelse blant medlemmer av Alternativt Nettverk (delprosjekt under paraplyen Nyreligiøsitet)(Eila Helander og Ida Marie Høeg)

 

21. og 22. juni 1999

Inger Furseth (KIFO): Livsfortelling som grunnlag for utvidelse av kunnskap om folks religiøsitet (Göran Gustafsson)

Tore Laugerud (KR) og Harald Hegstad (KIFO): Trekk fra misjonsundersøkelsen (Göran Gustafsson og Olaf Aagedal)

Ruth Ingrid Skoglund (NLA): Barns religiøse livsspørsmål (Ole Gunnar Winsnes)

Morten Huse (KIFO): Opplegg av presteundersøkelsen (Ida Marie Høeg og Göran Gustafsson)

Egil Thorvaldsen (HIFM): Hvordan skrive en nordnorsk kirkehistorie? Små tanker om et stort prosjekt (Inger Furseth)

Göran Gustafsson: Begravningen – en skärningspunkt mellan stat, marknad och civilt samhälle. Samtale

Magnar Hjertenæs (HVO): Arbeidsmiljø blant kirkelige tilsatte i Møre (Morten Huse)

Ida Marie Høeg (KIFO): Opplegg av medlemsundersøkelse i Den norske kirke (Göran Gustafsson)

Erling Birkedal (IKO): Teori, empiri og metode. Om bruk av teori, empiri og metode i kvalitativ empirisk forskning – med Paul Otto Brunstads avhandling som eksempel (Ole Gunnar Winsnes)

Ulla Schmidt (MF): Eutanasi i en pluralistisk kontekst. En empirisk studie av etisk refleksjon omkring eutanasi. Innledningskapitel (Harald Hegstad og Göran Gustafsson)

 

12. og 13. mars 1998

Gjest utenfra var Jørgen Straarup som var leder av den religionssosiologiske avdelingen ved Svenska kyrkans forskningssekretariat

Jørgen Straarup: Om muligheter for å bruke empirisk materiale til å identifisere og evaluere om presters praksis kan påvirke gudstjenestedeltagelse

Ola Tjørhom (MHS): Kirke – hvorfor i all verden …? Bidrag til en økumenisk ekklesiologi (Jørgen Straarup og Harald Hegstad

Ulla Schmidt (MF): Eutanasi og menneskesyn i plural. Kontekst drøftet ut fra empirisk undersøkelse (Jørgen Straarup og Ole Gunnar Winsnes)

Morten Huse (KIFO): Prosterollen (Jørgen Straarup og Ida Marie Høeg)

Hans-Ame Akerø (PTS): Rom for det hellige i Groruddalen? Sosialantropologisk og teologisk undersøkelse av sakralitet. (Pål Ketil Botvar)

Geir Afdal (HiFM): Utvikling av empiridelen i prosj: Toleranse som etisk og pedagogisk ideal (Inger Furseth)

Harald Askeland (KIFO/KA): Beretningen om en varslet reform. Tilpasning av ny kirkelov (Morten Huse)

Pål Ketil Botvar (DHS): Nyreligiøsitet på norsk (Inger Furseth)

 

Fram til 1997 var KIFO-seminarene mye hyppigere, men det var korte halvdagsseminarer med kun ett prosjekt hver gang.

 

Høsten 1997:

20.11: Ida Marie Høeg (PTS): Kvinner i Guds hus. Rapport fra et prosjekt. Forslag til kommentator: Per Tanggaard.

30.10: Inger Furseth (KIFO): Sosialisering innad i religiøse og politiske bevegelser (Tematikk fra avhandling). Forslag til kommentator: Ole Gunnar Winsnes.

16.10: Tore Laugerud (KR) og Harald Hegstad: Tanker om kirkeforskning i et organisasjonsperspektiv – med eksempler fra egen forskning. Forslag til kommentator: Morten Huse.

25.09: Morten Huse (KIFO): Tanker om kirkeforskning i et organisasjonsperspektiv med eksempler fra egen forskning. Forslag til kommentator: Harald Askeland.

11.09: Olaf Aagedal (DHS): Gjensyn med Bedehusland. Feltarbeid i endringsperspektiv. Forslag til kommentator: Harald Hegstad.

28.08: Øystein Lund-Johannessen (MHS): Prosjektet: «… for at våre barn skal føre tradisjonen videre»: Hvordan nærme seg de aktuelle ungdomsmiljøene med henblikk på dialog med vietnamesiske unge om religiøse dimensjoner ved deres oppvekstmiljø?

Forslag til kommentator: Olaf Aagedal.

https://www.kifo.no/index.cfm?id=74989&print=yes 03.11.2008