Morten Huse og Cathrine Hansen: Nyorganisering av prestetjenesten. Evaluering av forsøkene

I boken presenteres den formelle sluttevalueringen av forsøkene med nyorganisering av prestetjenesten. Prestetjenesten er blitt sett på som regelstyrt, og det er vært etterlyst en mer personlig ledelse og styring i kirken. Forsøkene fant sted i årene 2000 til 2002, og de skulle prøve ut alternativ organisering av prestetjenesten. Det er mulig å vurdere forsøkene som mange enkeltprosjekt og som ett overordnet prosjekt. I denne boken vises evalueringen fra begge perspektivene. Boken inneholder lokale evalueringer fra forsøk i Ytre Sogn, Trondheim, Arendal, Sandefjord, Sør-Hålogaland, Oslo og Øvre Romerike, samt en evaluering av totalforsøket.

Gjennom forsøkene er det

* skapt et endringsklima i de fleste forsøksområdene, og de fleste steder ønsker man å  fortsette med organisatorisk og ledelsesmessig nytenkning
* vist at prester bør tilsettes i områder som er større enn dagens prestegjeld
* skapt en prostestilling som innebærer en mer rendyrket lederrolle.

Forsøkene har hatt ulikt fokus og ulike utviklinger. Det vises eksempler på hvordan det stilles andre krav til organisering og ledelse av prestetjenesten i storbyer enn i områder med store avstander. I boken stilles det kritiske spørsmål til biskopenes rolle som ledere enkeltvis og gjennom bispekollegiet.

Forsøkene gir kunnskap som må anvendes for utviklingen av fremtidens kirke. Kirken må bli profesjonell også ledelsesmessig. Det vil være behov for sammenslåinger og spesialiseringer, samt ledelsesmessig bevisstgjøring på ulike nivåer. Prosessen som er påbegynt gjennom forsøkene med nyorganisering av prestetjenesten har vært positiv, og det er ikke noe som tyder på at den vil stoppe.

Morten Huse
(f. 1953) er dr.oecon. Han er forsker I ved KIFO. I tillegg er han også professor vedHandelshøgskolen BI og Bocconi universitet i Milano.

Cathrine Hansen
(f. 1971) er cand.philol. med kristendom hovedfag og forskningsassistent ved KIFO.

ISBN 82-519-1871-5. 216 sider. Juni 2003. Kr. 240,–. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no