Pål Ketil Botvar: Gud og grønne skoger. En undersøkelse av forholdet mellom religion og miljøvernengasjement

Rapporten analyserer nyere surveyundersøkelser med henblikk på sammenhenger mellom ulike former for religiøsitet og befolkningens holdninger og praksis på miljøvernområdet. De kirkeaktives forhold til natur og miljø behandles spesielt. Den norske situasjonen settes inn i et internasjonalt perspektiv.

Ett av spørsmålene som undersøkes, er hvordan kirkelig aktive personer forholder seg til natur- og miljøvernproblematikken. Er kirkeaktive mer eller mindre miljøvennlige enn andre grupper i samfunnet? Er det verdimessige faktorer som bestemmer graden av miljøvernengasjement blant de kirkeaktive?

Rapporten drøfter også hvordan ulike former for privatfolkelig religiøsitet virker inn på holdninger til miljøspørsmål. Finnes det religiøsitetsformer som i særlig grad går sammen med miljøvennlige standpunkter?

Den norske situasjonen på feltet religion-miljøvern settes inn i internasjonal sammenheng. Er nordmenn mer miljøvennlige enn andre? Spiller religion den samme rollen i forhold til miljøvernholdninger i andre land? Spørsmålet om konfesjonell tilhørighet har betydning for folks syn på natur og miljø, blir også tematisert.

Pål Ketil Botvar
(f. 1963) er cand.polit. og førsteamanuensis ved Diakonhjemmets Høgskolesenter. Han er tilknyttet KIFO gjennom samarbeidsavtalen mellom KIFO og DHS.

ISBN 82-519-1304-7. 108 sider. Kr. 130,–. Utgitt august 1998. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.