I 2021 fikk KIFO i oppdraget fra Byrådsavdeling for Arbeid, Integrering og Sosiale Tjenester (AIS) i Oslo kommune å kartlegge minoriteters erfaringer med rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune. KIFOs nye rapport Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune presenterer resultater fra dette oppdraget. Bakgrunnen for for bestillingen er tiltak i Oslo kommunes handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger, og byrådets arbeid for å fremme målsetningen om at Oslo skal være en åpen, inkluderende og tolerant by med likeverd, likestilling og feminisme som viktige verdier. I denne rapporten beskrives funn fra denne kartleggingen knyttet til omfang, mekanismer og diskriminerende praksis, og følger av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune. I arbeidet med kartleggingen er det innsamlet både kvantitative og kvalitative data gjennom survey-undersøkelser og en serie innsiktsseminarer. Kartleggingen tar utgangspunkt i et interseksjonelt perspektiv der samtlige diskrimineringsgrunnlag med unntak av binært kjønn inngår. Funnene indikerer at selvrapporterte opplevelser med rasisme og diskriminering på ulike tjenesteområder er relativt utbredt blant minoriteter i Oslo, og særlig kan knyttes til diskrimineringsgrunnlag som etnisitet og religion.

Rapporten er skrevet av KIFO-forskere Sindre Bangstad, Edvard N. Larsen, Netta Marie Rønningen, samt forsker for Centre for Sustainable Healthcare Education Tony Sandset  og førsteamanuensis for Høgskolen i Innlandet Prisca Bruno Massao.

Les hele rapporten her

Den trykte utgaven av rapporten kan bestilles på kifo@kifo.no