Ida Marie Høeg: Rom i herberget. Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke

Rapporten presenterer kvinnelige menighetspresters erfaringer med ansettelsesforholdet i Den norske kirke, deres møte med arbeidsplassen og valg av arbeidssted og stilling. Rapporten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant kvinnelige prester våren 1997. Materialet er analysert ut fra et kjønnsperspektiv.

Kirkemøtet 1995 drøftet bispedømmerådenes ansettelser i årene 1989-94. Kirkerådet (Komiteen for Det økumeniske tiåret) ba KIFO designe et prosjekt som undersøker kvinnelige menighetspresters erfaringer med ansettelsesforholdet i Den norske kikre, deres møte med kirken som arbeidsplass og deres valg av arbeidssted og stilling.

Rapporten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant kvinnelige prester våren 1997. Materialet er analysert ut fra et kjønnsperspektiv. Spørsmålene er bl.a.: Hva er kvinners erfaringer som søkere til menighetspreststillinger? Hvordan har de opplevd å bli mottatt av menigheter, råd, prestekolleger, proster og biskoper – som søkere og som ansatte? Hvilke motiver har spilt inn når de valgte å søke seg til bestemte bispedømmer? Hva med deres karriereaspirasjoner? Hvilket syn har de på ansettelsesreglementet som har vært virksomt i Den norske kirke fra 1989, og på praktiseringen av det?

Undersøkelsen vil svare på om kvinner har erfart forskjellsbehandling eller forbigåelse på bakgrunn av kjønn. Den bygger på den forutsetning at kvinnenes egne oppfatninger og erfaringer kan si noe vesentlig om ansettelsesprosessen og reglementets anvendelse.

Ida Marie Høeg
er religionsviter (cand.philol). Hun har vært engasjert av KIFO til å gjennomføre prosjektet.

ISBN 82-519-1296-2. 218 sider. Kr. 220,–. Utgitt januar 1998. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.