Pål Ketil Botvar

Tidligere prosjekter

Forskningsprosjekter (avsluttede)

Grunnlova som nasjonalt symbol. Etnisitet, religion og konstitusjon i dagens Norge
Prosjektets formål er å gi kunnskap om hvilken betydning Grunnloven 1814 har for nasjonalfølelse og nasjonal identitet. Prosjektet samler inn opplysninger om nordmenns forhold til grunnlov og grunnlovsfeiring gjennom en survey som sammenlikner dette med dansker og svenskers forhold til deres konstitusjon og nasjonaldag. Vi har også en egen studie av etniske minoriteters forhold til de samme fenomenene i norsk kontekst. Prosjektet ser også på sammenhengen mellom religiøs og nasjonal identitet studert gjennom Den norske kirkes rolle i tidligere grunnlovsjubileer og i den årlige feiringen på nasjonaldagen. Prosjektvirksomheten i 2014 har vært videre analyser og formidlingsarbeid basert på data innsamlet fra prosjektet.
Finansiering: Norges Forskningsråd/KIFO

Liturgi bevegelse – gudstjenestereform i Den norske kirke (prosjektleder)
Prosjektet undersøker hvilke liturgiske valg norske menigheter har gjort i søndagsmessen og studere hvordan dette varierer ut fra kirkesosiologiske kategorier.

Politikk og religion i nordiske land (del av NOREL)
Prosjektet, som er en del av NOREL, skal se på endringer i forholdet mellom religion og politikk i Norge/Norden over tid.

Den offentlige sorgen
Prosjektet undersøker ritualer og sorgreaksjoner etter terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Kirkens rolle, posisjon og medvirkning i de offentlige og kollektive handlingene analyseres.

Pendling mellom kristne og alternativreligiøse miljøer (prosjektleder)
Prosjektet beskriver endringer innenfor det alternativreligiøse felt med særlig vekt på forholdet mellom alternativreligiøsitet og kristen tro og praksis. Hva er bakgrunnen for at en del i bevegelsen skifter mellom tilknytning til kristne og alternative miljøer? Temaet belyses både ved hjelp av kvantitative og kvalitative data.
Finansiering: Areopagos/KIFO

Evaluering av trosopplæringsreformen
Siktemålet er å evaluere gjennomføringen av trosopplæringsreformen i Den norske kirke gjennom 4 delprosjekter. Disse vil gi svar på om reformen blitt gjennomført på den måten som var forutsatt og om målene er nådd. Det aktuelle delprosjektet tar for seg breddeperspektivet i reformen.
Finansiering: Kirkerådet

Tilstandsrapport 2012 (prosjektleder)
Prosjektet tar for seg endringer i oppslutningen om Den norske kirke, hva som forårsaker nedgangs- og oppgangstendenser og hva som opprettholder folks relasjon til kirken. På grunnlag av registerdata fra de siste årene sammenstilles og analyseres nøkkeltall for Den norske kirkes menigheter.

Ungdom, religion og alkohol (prosjektleder)
Prosjektet tar for seg unge kristne i ulike religiøse miljøer og deres forhold til alkohol og andre rusmidler. Materialet blir sammenliknet med data om norsk ungdom generelt.
Finansiering: Blå Kors

Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke
Prosjektet skal evaluere demokratireformen i Den norske kirke. Årets del av prosjektet evaluerer primært gjennomføring av kirkevalget 2011.
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011 (prosjektleder)
Prosjektet tar for seg endringer i oppslutningen om kirken, hva som forårsaker nedgangs- og oppgangstendenser og hva som opprettholder folks relasjon til kirken. På grunnlag av registerdata fra de siste årene sammenstilles og analyseres nøkkeltall for Den norske kirkes menigheter.