Prosjektgruppens medlemmer og kompetanse:

  • Svein Ivar Angell er historiker/dr.art. Han er forskningsleder/forsker II ved Uni Rokkan-senteret i Bergen. Angell har særlig arbeidet med nasjonalisme og bruken av nasjonale symboler i forhold til utviklingen av de skandinaviske nasjonalstatene (Angell 1994, 1998, 2002).
  • Ånund Brottveit er antropolog. Han er høgskolelektor/forsker III ved Diakonhjemmet Høgskole. Han har skrevet flere fagartikler og bøker som har omhandlet bruk av nasjonale symboler, etnisk og religiøs identitet og utfordringer knyttet til offentlige ritualer og seremonier i et flerkulturelt samfunn (Brottveit et. al. 2004, Brottveit 1999, 2003, 2005, 2000, Johannessen et.al. 2000).
  • Pål Ketil Botvar er statsviter/PhD. Han er forsker II ved  KIFO. Har arbeidet mye med kvantitative data i form av spørreskjemaundersøkelser, slik som internasjonale verdi- og religionssundersøkelser (EVW, ISSP, RAMP etc). Dette inkluderer også internasjonale surveyundersøkelser om nasjonale nasjonal identitet (ISSP-surveyer om Nasjonal identitet i 1995 og 2003 og en skandinavisk survey om bruk av nasjonale symboler) (Botvar og Lunestad 2001)
  • Olaf Aagedal (prosjektleder) er sosiolog/PhD. Han er forsker I ved KIFO. Aagedal har ledet flere tverrfaglige prosjekter om nasjonale symboler og nasjonale jubileer (se nærmere om ”Nasjonale symboler i Norden” og ”Dokumentasjon 2005” til slutt i pkt.4). I den forbindelse har han særlig arbeidet med syntetisering og formidling av resultater i forhold til et allment publikum gjennom bøker, visuelle media og konferanser (Hovland og Aagedal 2001, Aagedal 2001, 2003, 2008).
  • Sunniva E. Holberg (prosjektmedarbeider, KIFO), Statsviter fra Universitetet i Oslo.

Kontaktpersoner/ekspertgruppe:
Prosjektet har knyttet til seg skandinaviske kontaktpersoner som er eksperter på ulike sider ved prosjekttemaet:

 

  • Anette Warring er historiker og professor ved Roskilde Universitets-senter. Prosjektgruppen har tidligere hatt samarbeid med Warring i forbindelse med hennes studie av danske grunnlovsjubileer (Warring 2004).
  • Barbro Blehr er etnolog og dosent ved Stockholms universitet. Blehr har forsket på nasjonale symboler i Sverige og også utgitt en studie av den norske nasjonaldagsferingen (Blehr 2000).
  • Ulla Schmidt er teolog og forsker I/forskningsleder ved KIFO. I forhold til prosjektet har hun særlig kompetanse om endringene som nå foregår i stat-kirke relasjonen i Norge (Schmidt 2010).
  • Brit Marie Hovland er  historiker/dr.grads.stipendiat ved  UIO. Hun har gjort en komparativ studie av kongelige jule- og nyttårstaler i Skandinavia og analysert utviklingen av den norske nasjonaldagstradisjonen (Hovland 2000, Brottveit, Hovland og Aagedal 2004).