Vidar L. Haanes: «Hvad skal da dette blive for prester?» Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge

Presten har tradisjonelt vært både Guds og kongens mann, dyktiggjort til sitt embete gjennom omfattende universitetsstudien. Likesom samfunnet og kirken forandrer seg, vil også kravene og forventningene til presten forandre seg. Avhandlingen følger utviklingen av presteutdannelsen fra reformasjonen til vårt eget århundre, og omfatter både lærdomshistorie, mentalitetshistorie og kirkehistorie. Det fokuseres ikke bare på institusjonelle og teologiske endringer, men også på de sosiokulturelle. Erfaringer fra norsk-amerikansk miljø trekkes inn for å belyse forholdet mellom embetsaristokratiske og demokratiske preste- og utdannelsesidealer i Norge. Gjennom en analyse av det moderne gjennombrudd påviser forfatteren hvorfor man opplevde krisen ekstra sterkt i presteutdannelse, og hvilke kirkelige strategier som ble forsøkt i møte med moderniteten.

Vidar L. Haanes (f. 1961) er kirkehistoriker, tilknyttet Det teologiske menighetsfakultetet.

KIFO Perspektiv nr. 5 er en doktoravhandling innlevert for graden dr.theol. ved MF.

ISBN 82-519-1328-4. 594 sider. Kr  420,–. Utgitt november 1999. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no