Ida Marie Høeg: Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidsveilederutdannelsen i Den norske kirke (AVU)

Arbeidsveilederutdannelsen i Den norske kirke (AVU) har vært i funksjon fra 1988. AVU er først og fremst beregnet på prester, men er også åpnet for kateketer og diakoner. I løpet av de 8 årene som har gått, har vel 200 kirkelig ansatte gjennomført denne utdannelsen.

AVU er et etterutdannelsesopplegg på deltid. Opplegget koordineres sentralt av Den norske kirkes presteforening, som har utarbeidet generelle retningslinjer og rammeplan. Imidlertid tilrettelegges og gjennomføres AVU regionalt, på bispedømmeplan.

Utdannelsen står nå ved et veiskille. Presteforeningen har bedt KIFO om å evaluere opplegget så langt, med sikte på planlegging og gjennomføring av framtidens AVU.

Rapporten tar for seg AVU i årene 1988 til 1996. Målet er å vurdere kvaliteten på utdannelsen. Det foretas en systematisk beskrivelse av AVU og av utdannelsens målsetting, forutsetninger, gjennomføring og resultater. I rapporten gjøres det forsøk på å få grep om og synligjøre den tenkningen som ligger til grunn for opplegget, for valg av målgrupper, for utforming av innholdet og for valg av arbeidsformer. I rapporten har en innarbeidet en spørreundersøkelse blant de som har deltatt i AVU, for slik å danne seg bilder av hvordan deltakerne har opplevd opplegget som helhet og sin egen utvikling fram mot dette å bli arbeidsveileder.

På dette grunnlaget analyserer rapporten læringsprosessen, oppfølgingen av utdannelsens målsetting, og læringsresultatene.

Ida Marie Høeg
er religionsviter (cand.philol). Hun har vært engasjert av KIFO til å gjennomføre prosjektet.

ISBN 82-519-1238-5. 125 sider. Kr. 125,–. Utgitt oktober 1996. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.