Forskningsprosjektet Død og rituell sorgbearbeiding i skolen vil på bakgrunn av empiriske undersøkelser fra norsk skole studere rituell sorgbearbeiding i forbindelse med elevers dødsfall.

Ut fra en forståelse av at måter å kommunisere, bearbeide og uttrykke sorg på er kulturbestemt, vil vi se på hva som oppfattes som legitime rituelle uttrykk for død og sorg i skolen. Søkelyset skal rettes mot grunnskolens barnetrinn. Det skal kartlegges om død og sorg blir ritualisert, hvordan det gjøres, hvilken vekt det rituelle blir tillagt og om skolen forstår det rituelle som sorgbearbeidende tiltak. For å få svar på de ovenfor nevnte spørsmålene er det derfor nødvendig både å studere de normer og prinsipper skolen bygger på når den utformer rituelle hart_minne-om-jakobandlinger og symboler, og de sosiale prosessene som fører fram til de konkret ritualene. En viktig inngang til et slikt studie er å studere skoleritualenes delaktiggjøring av og medvirkning fra elever, ansatte, pårørende, foreldre og representanter for avdødes tros- eller livssynssamfunn. Død og rituell sorgbearbeiding skaper kulturelle ufordringer, spesielt når skolene blir mer og mer flerkulturelle. Prosjektet vil se på hvilke problemer og dilemmaer de ansvarlige står overfor i kulturelt homogene og kulturelt sammensatte skoler, og hvordan skolene konkret har svart på de utfordringene der elever og personell med forskjellige kulturelle identiteter er involvert.

Forskningsprosjektet metodiske innfallsvinkel er dybdeintervjuer med ansatte og andre delaktige i skolens rituelle sorgarbeid i et utvalg skoler, samt innholdsanalyse av beredskapsplaner.

Skolemyndighetene legger opp til at skolen skal drive sorgarbeid og at skolen skal arrangere selv eller være delaktig i ritualer i forbindelse med elevers død. Det finnes lite kunnskap om hva skolene gjør når en elev dør og hvordan skolene forholder seg til død og sorg, spesielt i flerkulturelle skoler. Av den grunn trenger vi mer empirisk kunnskap om hva som konkret skjer i skolefeltet. Ved å gi situasjons- og erfaringsbaserte bidrag til hvordan dødsfall og sorg blir rituelt håndtert i skolen i dag, er siktemålet at skolen skal kunne lære av egne erfaringer og få hjelp til refleksjon over dokumentert praksis. Intensjonen med forskningsprosjektet er også å gi innspill til skolens utvikling av beredskapskompetanse, slik at den dagen skolen blir rammet av et dødsfall skal skolen stå bedre rustet til å sette inn rituelle sorgstøttetiltak tilpasset skolens elevgrupper.

Forskningsprosjektet Død og rituell sorgbearbeiding i skolen vil tilføre sorgforskningsfeltet et kulturelt og sosialt perspektiv. Forskning på skolen som sorgbearbeidende aktør vil dessuten kunne gi et viktig bidrag til pedagogisk forskning på skolen som verdiformidler, skolens psykososiale miljø og skolen som en flerkulturell institusjon. Forskningsprosjektet, med bein plantet både i kultur- og ritualforskningen, vil dessuten kunne bidrag til å bygge bro mellom ritualforskningen, kulturforskningen og sorgforskningen. Dette vil kunne berike hvert av forskningsfeltene, men også kunne reise viktige problemstillinger til inspirasjon for videre forskning.


Prosjektleder: Ida Marie Høeg KIFO, Stiftelsen kirkeforskning

Prosjektmedarbeidere: Olaf Aagedal (Forsker I, professor) KIFO og Hans Stifoss-Hanssen (Forsker I, professor) Diakonhjemmets høgskole.

Engelsk prosjekttittel: School Rituals of Death

Prosjektet er støttet av Forskningsfondet til Landsforeningen uventet barnedød (LUB) og tilrådd av Personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).


Publikasjoner:

Vårt Land 19.08.2014
Tyr til religion når barn dør Omtale av artikkel i Norsk Pedagogisk Tidsskrift om undersøkelsen hva skolene gjør når en elev dør.

Forskning.no 16.08.2014
Hva gjør skolen når en elev dør? Intervju med Ida Marie Høeg

Ida Marie Høeg 2013. Rituals of Death in a Norwegian School Context. In Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), 207-226. Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1)

Ida Marie Høeg & Hans Stifoss-Hanssen 2014. «Nå er du hos Gud: Jeg vet ikke hvilken Gud du er hos, men du har det sikkert veldig bra.» Religion og ritualer ved død i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4(98): 271-285.