Evaluering av kirkevalget 2011 og sluttrapport for demokratireformen i Den norske kirke

Sluttevalueringen skal sammenfatte og diskutere resultatene fra evalueringene av kirkevalgene 2009 og 2011.

Evalueringen av kirkevalget 2011 skal undersøke og vurdere hvordan valget innfrir forutsetningen om reelle valgmuligheter, blant annet gjennom oppfølging av anbefalinger i evalueringen av kirkevalget 2009, med hensyn til holdningsrepresentativitet, regler og praksis for informasjon om kandidater, regler for valg til menighetsråd, og preferansevalgordning. Den skal videre undersøke samordning med offentlige valg og eventuelle komplikasjoner ved dette. Sluttevalueringen skal sammenfatte og diskutere resultatene fra evalueringene av kirkevalgene 2009 og 2011 med tanke på hvorvidt forutsetningene i den politiske avtalen er innfridd, særlig reelle valgmuligheter.

Prosjektgruppe: Ulla Schmidt (prosjektleder) Pål Ketil Botvar, Sivert Urstad, Frode Kinserdal (alle KIFO), Signe Bock Segaard, Jo Saglie, Bernt Aardal (alle ISF)
Ferdigstilling: 31.12. 2011

Pressemelding: Evaluering av kirkevalget 2011 og demokratireformen i Den norske kirke er avsluttet

Evalueringsrapportene med sammendrag kan lastes her:

Evaluering av demokratireformen i Den norsk kirke. Sluttrapport
Kirkevalget 2011. Evaluering