The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries (NOREL)

Store religiøse endringer har funnet sted i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Disse gjelder både endringer i forholdet mellom kirke og stat, så vel som veksten av nye religiøse minoriteter som krever like muligheter og roller i den offentlige sfære.

Med uttrykket ”den offentlige sfære” mener vi her staten, politikken, massemediene og sivilsamfunnet. Dette 4-års prosjektet (2009-2013) vil systematisk sammenlikne religiøs endring i de fem nordiske landene for de siste 20 årene ved å velge tre år som skal studeres mer grundig: 1988, 1998, 2008. Vi vil konsentrere oss om fire temaer:

1. Stat og religion,

2. Religion og politikk,

3. Religion og media, og

4. Religion og sivilsamfunn.

Undersøkelsene vil bli basert på en rekke kvantitative og kvalitative data og funnene vil bli tolket innen samfunnsvitenskapelige teorier om sivilsamfunnet og sosial kapital. Forskningen vil bli utført av seniorforskere fra alle de fem nordiske landene, så vel som to-tre doktorgradsstipendiater. Fire forskerkonferanser vil bli avholdt i løpet av prosjektperioden. Hensikten er å bidra med fremragende forskning på religionens endrede rolle i det offentlige.

Les mer om NOREL her.