Hege Kristin Ringnes: Når terskelen ikke er for høy. Gudstjeneste- og nattverddeltakelse i Den norske kirke på høytids- og helligdager

På grunnlag av faktisk registerte besøks- og deltakertall, drøfter Ringnes spørsmål om deltakelsen ved gudstjenester og ved nattverden, og utviklingstendenser. Et stort og representativt utvalg av landets menigheter har sendt inn sine tall fra kirkenes dagsregistre. Hun har hentet inn data om utvalgte høytids- og helligdager, bl.a. i julen og påsken i tillegg til dager som 1. mai og olsok.

Denne rapporten tar for seg spørsmålet om gudstjeneste- og nattverddeltakelsen på høytids- og helligdager, innenfor rammen av Den norske kirke.

Tallmaterialet som presenteres og drøftes er hentet fra de dagsregistrene som oppbevares i kirkene. Disse inneholder blant annet oppgaver over antallet tilstedeværende ved de enkelte gudstjenestene som holdes. Dersom det ble feiret nattverd under den aktuelle gudstjenesten, dokumenterer dagsregistrene også hvor mange det eventuelt var som gikk til alters.

Det spesielle med denne rapporten er derfor at spørsmål om deltakelsen ved gudstjenester og ved nattverden og om utviklingstendenser i senere tid, drøftes på grunnlag av de faktisk registerte besøks- og deltakertall, og ikke ut fra meningsmålinger eller liknende. Utgangspunktet for rapporten er tellinger i et stort og representativt utvalg av landets menigheter. De aktuelle årgangene er 1985, 1991 og 1997.

På grunnlag av deltakertallene drøfter forfatteren utviklingen av fenomenet høytidskirkegang i Norge de siste 10–15 årene av det 20. århundre. Sentralt i drøftinga står spørsmål som: Viser kirkegangen på hellig- og høytidsdagene fallende tendens, eller har den tiltatt, eller varierer den alt etter som hvilke dager det er snakk om? Påvirker innslaget av nattverdfeiring på de høytids- og helligdagene som tradisjonelt har hatt bredest oppslutning blant folk, høytidskirkegangen generelt?

Hege Kristin Ringnes
er cand.polit. Hun var 1998–99 engasjert som forskningsassistent ved KIFO.

ISBN 82-519-1559-7. 111 sider. Kr. 120,–. Utgitt desember 1999. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.