Harald Hegstad: Folkekirke og trosfellesskap. Et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter

Norsk kirkeliv preges av en grunnleggende dobbelthet: På den ene side spiller kirken en rolle som religiøs institusjon for en majoritet av befolkningen. På den annen side er den tilholdssted for en aktiv minoritet. Boken undersøker hvordan forholdet mellom kirken som folkekirke og kirken som trosfellesskap arter seg på ulikt vis innenfor tre lokalmenigheter i Den norske kirke. I Mære i Nord-Trøndelag preges det kirkelige livet av en tradisjonell folkekirkelighet. I Varhaug i Rogaland spiller vekkelseskristendommen og bedehusene en avgjørende rolle. I Kolbotn i Akershus domineres kirkebildet av den moderne arbeidskirken.

Forfatteren har samlet inn et omfattende kildemateriale. Han har bl.a. intervjuet en rekke informanter i de tre menighetene. På dette grunnlag analyseres den aktuelle situasjon i sosiologisk og historisk perspektiv. Samtidig påpekes nødvendigheten av å integrere kunnskap om den faktiske kirkevirkelighet i den teologiske tenkning omkring kirkens oppdrag i vår tid.

Harald Hegstad (f. 1959) er dr.theol. var tilknyttet Det teologiske Menighetsfakultet og KIFO da boken ble skrevet. Han var forsker I ved KIFO til 2001 da ham ble professor ved MF.

ISBN 82-519-1234-2. 439 sider. Kr. 380,–. Utgitt oktober 1996. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no

Bjørn Sandvik: Det store nattverdfallet En undersøkelse av avsperring og tilhørighet i Den norske kirke

For drøyt hundre år siden var nattverddeltagelse voksnes borgerplikt og en religiøst begrunnet nødvendighet. Normen var altergang to ganger årlig. Noen gikk én gang, svært få flere. I løpet av de siste par tiårene før århundreskiftet brøt imidlertid det store flertallet med den gamle nattverdskikken. Nattverden ble for de få, ikke for alle.

Forfatteren analyserer endringene i folks nattverdpraksis og -forståelse og i kirkens tenkning om og forkynnelse av nattverden. Han benytter ulike kildetyper, også utrykte som visitasberetninger og nattverdprotokoller.

På kirkelig hold foregikk det egentlig ikke noen problematisering av endringene. Snarere så man disse som ønskelige. Man ville få bukt med massealtergangen. Denne betraktet sentrale kirkelige aktører som «bare» vane og uttrykk for falsk teologi. Derfor tok man i bruk det forfatteren kaller avsperringsstrategier mot «uverdige nattverdgjester». Forfatteren viser at liturgireformene 1887–89 virket i samme retning og fikk en (utilsiktet) avsperringseffekt.

For å sette endringene i norsk fromhetstradisjon og nattverdskikk i perspektiv, har forfatteren foretatt et sammenlignende studium av det norske Amerika. Der valgte man andre kirkelige strategier. Ved å dra «over there» har forfatteren funnet fram et materiale som kaster lys over hvordan det engang var her, i gamlelandet.

Bjørn Sandvik (f. 1938) er Theol. Dr. og sokneprest i Bryn menighet. Han var 1993–96 engasjert som forsker i KIFO.

ISBN 82-519-1298-9. 262 sider. Kr. 290,–. Utgitt mars 1998. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no

I KIFO Perspektiv serien er det utgitt større vitenskapelige arbeider (Nasjonalt vitenskapelig nivå 1). Bøkene ble utgitt i samarbeid med Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. KIFO Perspektiv serien ble avsluttet i 2012.

I 2012 fusjonerte Tapir Akademisk Forlag og Unipub, og det nye navnet var Akademika forlag. Akademika forlag ble i 2014 overtatt av Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke.  Restlager av bøker i KIFO Perspektiv serien er overtatt av KIFO. Bøkene kan kjøpes fra KIFO: kifo@kifo.no


Ingunn F. Breistein og Ida Marie Høeg (red.)
Religionsstatistikk og medlemsforståelse
Perspektiv nr. 23
ISBN 978-82-519-2940-0 Akademika Forlag 2012. Kr. 345,-

Lars Råmunddal
Konsept og endring. En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes
Perspektiv nr. 22
ISBN 978-82-519-2732-1 Tapir Akademisk Forlag 2011. Kr 345,-

Pål Repstad (red.)
Norsk bruksteologi i endring. Tendenser gjennom det 20. århundre
Perspektiv nr. 21
ISBN 978-82-519-2655-3 Tapir Akademisk Forlag 2010. Kr 395,-

Nils Terje Lunde
Norm og Situasjon. En drøfting av krig/fred-spørsmålet i lys av kirkelig debatt i Norge i tiden 1945-2003
Perspektiv nr. 20
ISBN 978-82-519-2503-7  Tapir Akademisk Forlag 2010. Kr 500,-

Harald Hegstad
Den virklige kirke. Bidrag til ekklesiologien
Perspektiv nr. 19
ISBN 978-82-519-2500-6 Tapir Akademisk Forlag 2009. Kr. 250,-

Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.)
Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke.
Perspektiv nr. 18.
ISBN 978-82-519-2315-6. Tapir Akademisk Forlag 2008. Kr. 395,-.

Turid Skorpe Lannem og Hans Stifoss-Hanssen (red.)
Metode, mål og mening, i Den norske kirkes trosopplæringsreform.
Perspektiv nr. 17.
ISBN 82-519-2182-1. Tapir Akademisk Forlag 2006. Kr. 295,-.

Ulla Schmidt (red.)
Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv.
Perspektiv nr. 16.
ISBN 82-519-2173-2. Tapir Akademisk Forlag 2006. Kr. 326,-.

Hallgeir Elstad
I dialog. Norsk Kyrkjeakademi 1956-2006.
KIFO Perspektiv nr. 15.
Tapir Akademisk Forlag 2006.

Ingunn Folkestad Breistein
«Har staten bedre borgere?»
Dissenternes kamp for religiøs frihet 1891–1969.
KIFO Perspektiv nr. 14.
ISBN 82-519-1913-4. 473 sider. Tapir Akademisk Forlag 2003. 

Terje Torkelsen
På livet løs
En praktisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke.
KIFO Perspektiv nr. 13.
ISBN 82-519-1845-6. 312 sider. Tapir Akademisk Forlag 2003. Kr. 340,-

Olaf Aagedal
Bedehusfolket.
Ein studie av bedehuskultur i tre bygder på 1980- og 1990-talet.
KIFO Perspektiv nr. 12.
ISBN 82-519-1829-4. 557 sider. Tapir Akademisk Forlag 2003. Kr 480,-

Sturla Sagberg
Autentisitet og undring.
En drøfting av kristendommens plass i norsk barnehage i institusjonsetisk og personetisk perspektiv
KIFO Perspektiv nr. 11.
ISBN 82-519-1712-3. 446 sider.Tapir Akademisk Forlag 2001. Kr 450,–

Lars Johan Berge
Løs Baandene, lad Kræfterne udvikles.
En beskrivelse og analyse av kirkeforfatningsdebatten i Norge fra 1840 til 1859 med tanke på dens historiske og kirkelige forutsetninger.
KIFO Perspektiv nr. 10.
ISBN 82-519-1705-0. 439 sider. Tapir Akademisk Forlag 2001. Kr 450,–

Sverre Dag Mogstad
Trostradisjon og livssituasjon.
En systematisk-teologisk analyse av hvordan etablere en korrelasjon mellom fortelling og erfaring med utgangspunkt i Hans Stocks og Georg Baudlers bibeldidaktiske teorier
KIFO Perspektiv nr. 9.
ISBN 82-519-1699-2. 341 sider. Tapir Akademisk Forlag 2001. Kr 380,–

Erling Birkedal
«Noen ganger tror jeg på Gud, men …»
En undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praksis i tidlig ungdomsalder.
KIFO Perspektiv nr. 8.
ISBN 82-519-1667-4. 290 sider. Tapir Akademisk Forlag 2001. Kr  320,–

Aud V. Tønnessen
«…et trygt og godt hjem for alle»?
Norske kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945
KIFO Perspektiv nr. 7.
ISBN 82-519-1611-9. 395 sider. Tapir Akademisk Forlag 2000. Kr  380,–

Harald Askeland
Reform av den lokale kirke – kontekst, prosess, utfall.
KIFO Perspektiv nr. 6.
ISBN 82-519-1567-8. 366 sider. Tapir Akademisk Forlag 2000. Kr 380,–

Vidar L. Haanes
«Hvad skal da dette blive for prester?»
Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge
KIFO Perspektiv nr. 5.
ISBN 82-519-1328-4. 594 sider. Tapir Akademisk Forlag 1998. Kr. 420,–

Dag Myhre-Nielsen
En hellig og ganske alminnelig kirke.
Teologiske aspekter ved kirkens identitet i samfunnet
KIFO Perspektiv nr. 4.
ISBN 82-519-1328-4. 428 sider. Tapir Akademisk Forlag 1998. Kr. 420,–.

Paul Otto Brunstad
Ungdom og livstolkning.
En studie av unge menneskers tro og fremtidsforventninger
KIFO Perspektiv nr. 3.
ISBN 82-519-1299-7. 294 sider. 1998. Kr. 320,– Denne er utsolgt i innbundet versjon.

Bjørn Sandvik
Det store nattverdfallet.
En undersøkelse av avsperring og tilhørighet i Den norske kirke
KIFO Perspektiv nr. 2.
ISBN 82-519-1298-9. 262 sider. Tapir Akademisk Forlag 1998. Kr. 290,–

Harald Hegstad
Folkekirke og trosfelleskap.
Et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter
KIFO Perspektiv nr. 1.
ISBN 82-519-1234-2. 439 sider. Tapir Akademisk Forlag 1996. Kr. 380,–