Tema for prosjektet er forholdet mellom religion, verdier og holdninger til menneskerettigheter

Hensikten er å se nærmere på hvordan ulike livssynsgrupper i ungdomsbefolkningen forholder seg til menneskerettigheter. Det planlegges flere artikler, blant annet til bøker redigert av Johannes Van der ven og Trygve Wyller. Prosjektet er et samarbeidstiltak hvor teologisk fakultet UiO v. Trygve Wyller formelt står som prosjektleder. Prosjektet springer ut av et større, internasjonalt forskningsprosjekt med base i Radboud Universitet Nijmegen, Nederland. Den norske delen består av en spørreundersøkelse som omfatter ca. 600 Oslo-ungdommer i alderen 17-19 år.

Publikasjoner
Pål Ketil Botvar og Anders Sjøborg har publisert artikkelen Views on human rights among Christian, Muslim and non-religious youth in Norway and Sweden i Nordic Journal of Religion and Society 1/12: 67-81.