Harald Askeland: Ledere og lederroller. Om ledelse og lederfunksjoner i den lokale kirke

Rapporten undersøker hvordan lokale kirkelige ledere som rådsledere, sokneprester og kirkeverger ser på egen og hverandres lederrolle, samt det legitimitetsgrunnlag som eksisterer for de ulike lederrollene. Rapporten er basert på intervjuer med lokale kirkelige ledere i 5 kommuner og på en spørreskjemaundersøkelse til et representativt utvalg lokale kirkelige ledere.

I kirken som i andre organisasjoner er det ulike lederroller. Hvem som er ledere og hvilket ansvar som tillegges lederrollene og -nivåene, er i stadig utvikling. Fra 1997 er det lovfestet at Den norske kirke skal ha daglige ledere (kirkeverger) på kommunenivå. Dette fører til endringer også når det gjelder tidligere etablerte kirkelige lederroller.

Når ledelsesstrukturer endres, oppstår ofte spenninger. Forventningene til ulike stillinger endres. Dette aktualiserer spørsmålet om lederrollenes legitimitetsgrunnlag.

Studien fokuserer på endringer som nå skjer lokalt mht. utformingen av kirkelige lederroller. Målet har vært å undersøke i hvilke grad lovendringen avklarer de ulike rollenes mandat og grunnlag. Samtidig har man satt søkelyset på hvordan stillingsinnehavere ser på seg selv og på andre kirkelige ledere, på ansvarsfordeling og oppgaver.

Rapporten er skrevet på grunnlag av materiale fra to prosjekter som fokuserer på rådsledere, sokneprester og kirkeverger som ledere i den lokale kirke. Rapporten drøfter de tre rollene i forhold til hverandre. Vekten ligger på å avklare hva det innebærer at kirkevergen nå er daglig leder.

Harald Askeland
er cand.sociol. Han har vært engasjert av KIFO og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon til å gjennomføre prosjektet Organisasjon, styring og ledelse i Den norske kirke.

ISBN 82-519-1303-9. 320 sider. Kr. 320,–. Utgitt august 1998. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.