Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) er en forskningsstiftelse finansiert gjennom Kirke- og Kulturdepartementet og oppdragsvirksomhet. KIFO har en tverrfaglig forskerstab (sosiologi, statsvitenskap, religionsvitenskap, teologi) med kompetanse i empirisk religions- og kulturforskning (fire med Forsker I og to med Forsker II). I forhold til dette prosjektets tema har KIFO arbeidet med endringer i kirke-stat relasjonen og med survey og registerdata om Den norske kirke som religionssamfunn og kulturinstitusjon (Schmidt og Mogstad 2010, Botvar og Schmidt 2010) (se ellers KIFOs hjemmeside www.kifo.no).

Om samarbeidsinstitusjonene

Uni Rokkansenteret er en av de største institusjonene innenfor den samfunnsvitensskapelige instituttsektoren i Norge. Senteret har betydelig historisk og kulturfaglig kompetanse og har flere prosjekter med relevans for problemstillinger knyttet til nasjonal identitet, etnisitet og religiøsitet.

Diakonhjemmet Høgskole har i et par tiår hatt et tverrfaglig forskningsmiljø som både har konkurrert om oppdrag innenfor instituttsektoren og i nasjonale og nordiske forskningsfond. Høgskolen har bred forskningskompetanse som spenner fra helse- og sosialforskning, til kultur, religion og etikkstudier.

Kontaktpersoner/ekspertgruppe (se nærmere presentasjon):

Prosjektet har knyttet til seg følgende skandinaviske kontaktpersoner som er eksperter på ulike sider ved prosjekttemaet: Anette Warring, Barbro Blehr, Brit Marie Hovland og Ulla Schmidt.