Tidsbruk, motivasjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke

Prosjektet skal kartlegge tidsbruk samt motivasjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke.

Studien er basert på en spørreskjemaundersøkelse. Spørsmålene som skal besvares er 1. Hvilke oppgaver bruker undervisningsansatte mest tid på innenfor sin tidsramme? 2. Hvordan fordeles de ulike oppgavene knyttet til undervisningen i selve undervisningssituasjonen? 3. Hvilke motivasjons- og slitasjefaktorer fremholdes av de undervisningsansatte i tilknytning til deres arbeid?
Formålet med rapporten er å samle informasjon som kan bidra til svar på hva en god organisering og utvikling for en samlet undervisnings- og katekettjeneste i Den norske kirke vil være.
Prosjektet som skal ferdigstilles februar 2011 utføres på oppdrag av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) som også finansierer det.

Prosjektleder: Ann Kristin Gresaker

Prosjektet er ferdigstilt. Les omtale her.
Rapporten kan lastes ned her.